Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

 

1 Quá trình hình thành và phát triển Trường chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang:

Thành lập năm 1948 với tên gọi: Trường Đảng Long Châu Hậu, đến nay là Trường Chính trị Tôn Đức Thắng.

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng chịu sự lãnh đạo, quản lý của Tỉnh ủy An Giang, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tổ chức bộ máy gồm: Ban Giám hiệu, 03 khoa, 02 phòng.

- Khoa Lý luận cơ sở;

- Khoa Xây dựng Đảng;

- Khoa Nhà nước và Pháp luật;

- Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu;

- Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học;

Phương châm thực hiện của trường hiện nay: “Trách nhiệm, thân thiện, chuẩn mực, đổi mới, chất lượng”.

Địa chỉ liên hệ:

- Trụ sở: Số 53/9 đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3 831388

- Fax: (0296) 3 831211

- Email: truongchinhtri@angiang.gov.vn

3 Chức năng nhiệm vụ:

- Vị trí, chức năng

+ Trường Chnh tr Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

+ Trường Chính trị Tôn Đức Thắng có chức năng tổ chức đào tạo bồi dưỡng cn bộ lnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở và cán bộ công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; kiến thức về các lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

- Nhiệm vụ

+ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và tương đương; cán bộ được quy hoạch vào các chức danh trên; cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức về một số lĩnh vực khác.

+ Đào tạo trung cấp lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

+ Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương, ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương đương.

+ Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện.

+ Bồi dưỡng các chương trình khác do cấp có thẩm quyền giao.

+ Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các cơ quan có liên quan hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

+ Tham gia tổng kết thực tiễn ở địa phương, cơ sở, tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập.

+ Đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng khác theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

4 Thành tích đã đạt được:

- Năm 2000, Trường được Chủ tịch Nước Trần Đức Lương tặng Huân Chương Lao động Hạng Ba cho Cán bộ, giảng viên và nhân viên theo Quyết định số 18-KT/CT ngày 20/01/2000.

- Năm 2004, Trường được Chủ tịch Nước Trần Đức Lương tặng Huân Chương Lao động Hạng Nhì cho Cán bộ, giảng viên và nhân viên theo Quyết định số 967-QĐ/CTN ngày 20/01/2000.

- Bằng khen của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2004,2005.

- Bằng khen của UBND tỉnh các năm 2001, 2002, 2003.

- Cùng một số Bằng khen khác...