Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lễ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị B169

01:25 09/05/2023

Sáng ngày 09/5, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị B169 (hệ không tập trung), niên khóa 2023 - 2024. ThS Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đến dự.

Trao quyết định Ban Cán sự lớp

Có 80 học viên là trưởng, phó cấp phòng và tương đương, thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ dự nguồn các chức danh trên tham gia lớp học. Trong 12 tháng, học viên nghiên cứu 1.056 tiết, nội dung cơ bản các chuyên đề, về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng và Đường lối của Đảng, chính sách nhà nước Việt Nam; Nhà nước và pháp luật; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Quản lý hành chính nhà nước; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành (đoàn thể); Kiến thức bổ trợ; nghiên cứu thực tế, thi tốt nghiệp (hoặc viết khóa luận tốt nghiệp)./.

các tin khác