Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4 năm 2021 (lớp 1)

02:16 13/12/2021

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU, ngày 04 tháng 3 năm 2021 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, sáng ngày 13 tháng 12 năm 2021, Trường chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4 (lớp 1).

Đến dự Khai giảng điểm cầu trực tuyến Trường Chính trị Tôn Đức Thắng có: ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trường Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; ThS. Nguyễn Sơn Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng; ThS. Dương Xuân Dũng - Trưởng Khoa Lý luận cơ sở; ThS. Lê Nhung - Trưởng Phòng Quản lý đào  tạo và nghiên cứu khoa học (Chủ nhiệm lớp); các thầy, cô của Trường và toàn thể học viên tham dự trực tuyến trên Microsoft Teams.

ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng trao Quyết định Chủ nhiệm lớp

Chương trình Bồi dưỡng lớp cập nhật kiến thức đối tượng 4 (từ ngày 13 tháng 12 năm 2021 đến ngày 17 tháng 12 năm 2021). Học viên lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4 sẽ được tiếp thu 08 chuyên đề gồm: Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới; Cải cách nền hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng Nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động; Công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương hiện nay; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Đi nghiên cứu thực tế và viết Thu hoạch cuối khóa.

ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phát biểu khai giảng khóa học

Phát biểu Khai giảng, ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng chào mừng 92 học viên tham dự khóa học. Ngày 01 tháng 02 năm 2013, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số: 164-QĐ/TW về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" đã tiếp tục khẳng định, chủ trương là xây dựng chế độ học tập bồi dưỡng lý luận chính trị định kỳ và thường xuyên cho cán bộ. Bộ Chính trị quy định hàng năm phải tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Mục tiêu là bồi dưỡng cập nhật thông tin kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng trong tình hình mới. Đây cũng được xác định là những giải pháp chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên. Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chia làm 04 nhóm đối tượng: Đối tượng 1: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đối tượng 2: Cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (ngoài đối tượng 1). Đối tượng 3: Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy; Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và tương đương quản lý. Đối tượng 4: Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Quận ủy, Thị ủy, Thành ủy thuộc tỉnh và tương đương quản lý. Việc bồi dưỡng cập nhật kiến thức là bắt buộc đối với tất cả cán bộ lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến địa phương. Bồi dưỡng cập nhật kiến thức giúp chúng ta ôn lại những kiến thức lý luận, cập nhật nội dung lý luận mới nắm các chủ trương, đường lối hiện nay và chỉ đạo của cấp trên cũng như tình hình của tỉnh, địa phương hiện nay. Đồng chí yêu cầu các học viên cần tích cực học tập nghiêm túc, thực hiện đúng theo nội quy, quy chế, nhất là quy chế, quy định học trực tuyến. Đồng chí đề nghị các học viên cần chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị học tập, đường truyền Internet, chủ động nghiên cứu, tham gia đầy đủ khóa học nhằm đạt kết quả tốt nhất. Chủ nhiệm lớp thường xuyên quan tâm theo dõi lớp học, làm cầu nối giữa học viên với Ban Giám hiệu, các thầy cô và các Khoa, Phòng nhà Trường, Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học thực hiện quản lý học viên theo đúng quy chế. Đối với giảng viên bằng kinh nghiệm truyền đạt kiến thức, tăng cường liên hệ thực tiễn, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho học viên. Thay mặt Ban Giám hiệu nhà Trường, chúc các đồng chí học viên, các thầy, cô sức khỏe, đạt nhiều thành tích trong công tác và hạnh phúc trong cuộc sống./.

các tin khác