Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lễ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị B171

12:15 06/06/2023

Sáng ngày 06/6, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị B171 (hệ không tập trung), niên khóa 2023 - 2024. ThS Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đến dự.

ThS. Nguyễn Thành Nhân,trao quyết định phân công chủ nhiệm lớp

ThS. Nguyễn Thành Nhân trao quyết định phân công Ban cán sự lớp

Khóa học có 80 học viên là trưởng, phó cấp phòng và tương đương, thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện và cán bộ dự nguồn các chức danh trên. Trong 12 tháng, học viên sẽ nghiên cứu 1.056 tiết, với các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng và Đường lối của Đảng; Nhà nước và pháp luật; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Quản lý hành chính nhà nước về các lĩnh vực đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành (đoàn thể); Kiến thức bổ trợ; nghiên cứu thực tế, thi tốt nghiệp (hoặc viết khóa luận tốt nghiệp)… Học viên được học nội dung chương trình mới (học, thảo luận, trao đổi trên lớp) nên cần có sự chuẩn bị, nghiên cứu nghiêm túc.  

Phát biểu Khai giảng khóa học, ThS Nguyễn Thành Nhân khẳng định: Việc học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị là nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; giúp hiểu biết sâu sắc hơn và giữ vững bản lĩnh chính trị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc hoàn thành lớp trung cấp lý luận chính trị còn là tiêu chuẩn xem xét, đánh giá, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Yêu cầu học viên xác định động cơ, thái độ học tập đúng đắn; sắp xếp thời gian đảm bảo chương trình để đạt kết quả cao trong học tập, nghiên cứu và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác.

các tin khác