Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - những vấn đề lý luận và thực tiễn mới

08:43 17/06/2021

Ngày 16 tháng 6 năm 2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - những vấn đề lý luận và thực tiễn mới”.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo

Đến dự và Chủ trì Hội thảo điểm cầu trực tuyến tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Bùi Nhật Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tham dự Hội thảo tại điểm cầu Trung ương có các Ban, Bộ ngành Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu...

Điểm cầu trực tuyến Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

Tại điểm cầu trực tuyến Trường Chính trị Tôn Đức Thắng An Giang có đồng chí Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng; các đồng chí Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó Phòng, Khoa và giảng viên.

Hội thảo với 58 tham luận đã tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Nghiên cứu, thảo luận, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng phổ biến, học tập, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn, tạo sự đồng thuận, phát huy tính tích cực của nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo: đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị đại biểu dự Hội thảo đánh giá đúng thực trạng, định vị đúng đất nước trong sự phát triển của thế giới và khu vực, thảo luận, khẳng định sự đúng đắn, tính khả thi của khát vọng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; luận giải, phân tích các bước triển khai cụ thể, đồng bộ, nhất quán từ định hướng chiến lược đến nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá được đề cập trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII; phân tích, làm rõ sự cần thiết, tính khả thi của phương hướng, mục tiêu, lộ trình xây dựng và kết hợp sức mạnh của nền quốc phòng, an ninh và đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã thảo luận, đề xuất các giải pháp để thực hiện các chủ trương lớn theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trọng tâm là xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh văn hóa, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng và đổi mới sáng tạo...

các tin khác