Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng trong tình hình mới

03:14 15/12/2022

Sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới với những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, Việt Nam ngày càng vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, cách mạng Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức, trong đó có nguy cơ “diễn biến hoà bình” các thế lực phản động, thù địch tiến hành trên lĩnh vực tư tưởng nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.

“Diễn biến hòa bình” có thể được gọi với nhiều cái tên khác nhau như “chuyển hóa hòa bình”, “biến đổi hòa bình”, “vượt trên hòa bình”, “cuộc chiến không khói súng”..., nhưng đều được hiểu đó là một trong những hoạt động, phương thức cơ bản (chủ yếu là phi vũ trang, phi quân sự) để chống lại chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở các quốc gia trên thế giới.

Chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng là các hoạt động phá hoại nhằm vào nền tảng tư tưởng của các quốc gia nói chung, cũng như nhằm vào hệ thống chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới, với những âm mưu, nội dung và hình thức khác nhau. Trong đó, có thể kể đến hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, xuyên tạc, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, phủ nhận vai trò lãnh đạo của các Đảng Cộng sản; đồng thời, truyền bá tư tưởng tư sản, tư tưởng về đa nguyên, đa đảng, về tam quyền phân lập, đề cao giá trị “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” tư bản chủ nghĩa,…

Đối với Việt Nam, cùng với những thắng lợi to lớn đạt được trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, chúng ta cũng đạt được những thành công bước đầu trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng. Tuy nhiên, không vì thế mà cho phép chúng ta được chủ quan, mất cảnh giác, bởi lẽ, càng thất bại, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động càng điên cuồng chống phá, càng thực hiện các âm mưu, thủ đoạn tinh vi và thâm độc hơn để đạt được mục tiêu của chúng. Bài học xương máu từ sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu, từ thực tiễn “cách mạng đường phố”, “cách mạng nhung”, “cách mạng màu” ở Nam Tư, Gruzia, Kyrgyzstan, Ukraina hay “mùa xuân Ả Rập” ở các nước Tunisia, Ai Cập, Lybia, Yemen, Syria đã và đang đặt ra cho cách mạng Việt Nam những yêu cầu, đòi hỏi bức thiết trong cuộc chiến chống “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng.

Có thể nói, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng là một nhiệm vụ có vai trò đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong giai đoạn hiện nay. Nhìn rộng ra, cuộc đấu tranh chống lại sự phá hoại của các thế lực thù địch về mặt tư tưởng cũng chính là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của dân tộc, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia.

Trong bối cảnh hiện nay, muốn thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng, cần phải chú trọng một số giải pháp cơ bản:

Thứ nhất, cần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, bởi sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam, kiên định ngọn cờ “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, củng cố nền tảng tư tưởng, củng cố niềm tin đối với nền tảng tư tưởng của Đảng trong toàn hệ thống chính trị và trong quần chúng nhân dân.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đồng thời, không ngừng hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu hoàn thiện về lý luận, đặc biệt là lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với đặc điểm Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.

Thứ tư, đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, qua đó, xây dựng và bồi dưỡng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, trước hết là thế hệ trẻ.

Thứ năm, có cơ chế, chính sách quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng tham gia vào cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chắc chắn rằng toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân Việt Nam sẽ quyết tâm kiên định, đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Nguồn: vietnamthinhvuong

các tin khác