Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

kết quả học tập

Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B124 24/09/2018 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B124 24/09/2018 Danh sách điểm thi phần IV lớp B124 24/09/2018 Danh sách điểm thi phần I.2 lần 2 lớp B125 24/09/2018 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B128 24/09/2018 Danh sách điểm thi phần II lớp B129 24/09/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lần 2 lớp A81 24/09/2018 Danh sách điểm thi phần IV lớp A81 24/09/2018 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp A81 24/09/2018 Danh sách điểm thi phần II lớp A83 24/09/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lần 2 lớp B131 24/09/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B133 24/09/2018 Danh sách điểm thi phần IV lớp B123 20/09/2018 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B116 14/09/2018 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp B124 10/09/2018 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B116 10/09/2018 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp A82 05/09/2018 Danh sách điểm thi phần II lớp A84 05/09/2018 Danh sách điểm thi phần VI lớp B123 05/09/2018 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp B126 05/09/2018 Danh sách điểm thi phần II lớp B126 05/09/2018 Danh sách điểm thi phần VI lớp B129 05/09/2018 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B128 05/09/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B132 05/09/2018 Danh sách điểm thi phần VI lớp B132 05/09/2018 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B114 04/09/2018 Danh sách điểm khóa luận lớp B114 30/08/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp A83 24/08/2018 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp A83 24/08/2018 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp A82 24/08/2018 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp B123 24/08/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lần 2 lớp B128 24/08/2018 Danh sách điểm thi phần I.2 lần 2 lớp B128 24/08/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B130 24/08/2018 Danh sách điểm thi phần VI lớp B130 24/08/2018 Danh sách điểm thi phần I lớp Chuyên viên K62 23/08/2018 Danh sách điểm tiểu luận lớp chuyên viên K61(LX) lần 2 09/08/2018 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp B116 08/08/2018 Danh sách điểm thi phần VI lớp B116 08/08/2018 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B116 08/08/2018 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp A82 06/08/2018 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp A81 06/08/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lần 2 lớp A84 06/08/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lần 2 lớp B123 06/08/2018 Danh sách điểm thi phần II lần 2 lớp B123 06/08/2018 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B126 06/08/2018 Danh sách điểm thi phần II lớp B124 06/08/2018 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B124 06/08/2018 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp B129 06/08/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B131 06/08/2018