Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

kết quả học tập

Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B131 18/03/2019 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp A84 15/03/2019 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp B134 15/03/2019 Danh sách điểm khóa luận lớp B131 15/03/2019 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B130 08/03/2019 Danh sách điểm khóa luận lớp B130 08/03/2019 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp A83 01/03/2019 Danh sách điểm khóa luận lớp A83 28/02/2019 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B125 28/02/2019 Danh sách điểm thi phần II lớp Chuyên viên K67 28/02/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B132 (lần 2) 28/02/2019 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B133 28/02/2019 Danh sách điểm thi phần VI lớp B133 28/02/2019 Danh sách điểm thi phần II lớp B134 28/02/2019 Danh sách điểm tiểu luận lớp Chuyên viên K67 26/02/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B132 21/02/2019 Danh sách điểm thi phần IV lớp B135 21/02/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B131 (lần 2) 19/02/2019 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B128 19/02/2019 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B129 19/02/2019 Danh sách điểm thi phần IV lớp B125 19/02/2019 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B132 19/02/2019 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B132 19/02/2019 Danh sách điểm thi phần II lớp B135 19/02/2019 Danh sách điểm thi phần II lớp B132 19/02/2019 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B134 19/02/2019 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B134 19/02/2019 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B135 19/02/2019 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp B135 19/02/2019 Danh sách điểm khóa luận lớp B129 13/02/2019 Danh sách điểm khóa luận lớp B128 13/02/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B131 12/02/2019 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp B132 12/02/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp A83 (lần 2) 31/01/2019 Danh sách điểm thi phần IV lớp A84 31/01/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B130 (lần 2) 31/01/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B130 31/01/2019 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B130 31/01/2019 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B131 31/01/2019 Danh sách điểm thi phần IV lớp B131 31/01/2019 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B133 31/01/2019 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B133 31/01/2019 Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp lớp B127 21/01/2019 Danh sách điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp A83 16/01/2019 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B127 16/01/2019 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B130 16/01/2019 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp A83 14/01/2019 Danh sách điểm thi phần V.3 lớp B130 14/01/2019 Danh sách điểm thi phần VI lớp B134 14/01/2019 Danh sách điểm thi phần I lớp Chuyên viên K67 (Thoại Sơn) 14/01/2019