Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

kết quả học tập

Danh sách điểm tiểu luận lớp Chuyên viên K60 (AP) lần 2 25/06/2018 Danh sách điểm thi phần VI lớp B124 22/06/2018 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp B124 22/06/2018 Danh sách điểm tiểu luận lớp Chuyên viên K59 (lần 2) 20/06/2018 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp A82 15/06/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B124 15/06/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B127 15/06/2018 Danh sách điểm tiểu luận lớp Chuyên viên K60(AP) 13/06/2018 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B116 11/06/2018 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B116 11/06/2018 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp B123 11/06/2018 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B124 11/06/2018 Danh sách điểm thi phần II lớp chuyên viên K60 (AP) 11/06/2018 Danh sách điểm thi phần I lớp chuyên viên K61 (LX) 11/06/2018 Danh sách điểm thi phần VI lớp B126 07/06/2018 Danh sách điểm thi phần V.2 lần 2 lớp B114 05/06/2018 Danh sách điểm thi phần III.1 lớp A81 05/06/2018 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B123 05/06/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B126 05/06/2018 Danh sách điểm thi phần VI lớp B127 05/06/2018 Danh sách điểm tiểu luận cuối khóa lớp Chuyên viên K59 (Phú Tân) 01/06/2018 Danh sách điểm thi phần II lớp chuyên viên K59 (PT) 21/05/2018 Danh sách điểm thi phần II lớp A81 21/05/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp A84 (QS) 21/05/2018 Danh sách điểm thi phần I lớp Chuyên viên K60 10/05/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B124 10/05/2018 Danh sách điểm thi phần VI lớp B124 10/05/2018 Danh sách điểm thi phần I lần 2 lớp Chuyên viên K59 04/05/2018 Danh sách điểm thi phần V.1 lớp B114 04/05/2018 Danh sách điểm thi phần V.2 lớp B114 04/05/2018 Danh sách điểm thi phần I.2 lớp A81 04/05/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp A82 04/05/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp B123 04/05/2018 Danh sách điểm thi phần II lớp B123 04/05/2018 Danh sách điểm thi phần I.1 lớp A81 16/04/2018 Danh sách điểm thi phần I lớp chuyên viên K59 16/04/2018 Danh sách điểm tổng hợp lớp B118 05/04/2018 Danh sách điểm tổng hợp lớp B119 05/04/2018 Danh sách điểm tổng hợp lớp B120 05/04/2018 Danh sách điểm tổng hợp cuối khóa lớp B122 03/04/2018 Danh sách điểm tổng hợp cuối khóa lớp B121 03/04/2018 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B122 27/03/2018 Danh sách điểm khóa luận lớp B122 23/03/2018 Danh sách điểm thi phần IV lớp B116 22/03/2018 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp B121 22/03/2018 Danh sách điểm thi phần III.2 lớp B116 18/03/2018 Danh sách điểm khóa luận lớp B121 15/03/2018 Danh sach điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lần 2 lớp B122 02/03/2018 Danh sach điểm thi phần V.1 lần 2 lớp B122 01/03/2018 Danh sach điểm thi phần V.3 lần 2 lớp B122 01/03/2018