Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lịch giảng dạy học tập

Danh sách học viên thi viết lớp B123 05/10/2018 Danh sách học viên thi viết lớp B124 05/10/2018 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận lớp Chuyên viên K63 (Tịnh Biên) 05/10/2018 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B123 viết khóa luận tốt nghiệp 05/10/2018 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B124 viết khóa luận tốt nghiệp 01/10/2018 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 10 năm 2018 24/09/2018 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận lớp B126 12/09/2018 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận lớp A82 12/09/2018 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận lớp B124 04/09/2018 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận cuối khóa lớp Chuyên viên K62 (Tân Châu) 27/08/2018 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 9 năm 2018 24/08/2018 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khoá luận cuối khoá lớp A81 23/08/2018 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khoá luận cuối khoá lớp B123 23/08/2018 Danh sách học viên thi viết tốt nghiệp lớp B116 13/08/2018 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B116 viết khóa luận tốt nghiệp (đã chỉnh sửa) 08/08/2018 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp TCLLCT-HC B114 viết khóa luận tốt nghiệp 26/06/2018 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 8 năm 2018 13/06/2018 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận lớp Chuyên viên K61(LX) 13/06/2018 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 6 năm 2018 04/06/2018 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận cuối khóa lớp Chuyên viên K60 (AP) 15/05/2018 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận cuối khóa lớp B114 11/05/2018 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận cuối khóa lớp B116 11/05/2018 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận cuối khóa lớp chuyên viên K59 24/04/2018 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 5 năm 2018 16/04/2018 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 4 năm 2018 20/03/2018 Danh sách học viên thi viết lớp B122 02/03/2018 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B122 viết khóa luận tốt nghiệp 01/03/2018 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B121 viết khóa luận tốt nghiệp 10/02/2018 Danh sách học viên thi viết lớp B121 10/02/2018 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 3 năm 2018 07/02/2018 Danh sách học viên thi viết lớp B120 24/01/2018 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B120 viết khóa luận tốt nghiệp 24/01/2018 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 02 năm 2018 19/01/2018 Danh sách học viên thi viết lớp B119 13/01/2018 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B119 viết khóa luận tốt nghiệp 13/01/2018 Thông báo lịch thi tốt nghiệp lần 2 lớp B112 và B113 30/12/2017 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận cuối khóa lớp chuyên viên K58 26/12/2017 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B118 viết khóa luận tốt nghiệp 24/12/2017 Danh sách học viên thi viết lớp B118 23/12/2017 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 01 năm 2018 15/12/2017 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận cuối khóa lớp B122 15/12/2017 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận cuối khóa lớp B121 15/12/2017 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận cuối khóa lớp chuyên viên K57 08/12/2017 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 12 năm 2017 24/11/2017 Danh sách học viên thi viết tốt nghiệp lớp B113 23/11/2017 Danh sách học viên thi viết tốt nghiệp lớp B112 23/11/2017 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B113 viết khóa luận tốt nghiệp 23/11/2017 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B112 viết khóa luận tốt nghiệp 23/11/2017 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận cuối khóa lớp chuyên viên K56 22/11/2017 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp TCLLCT-HC B117 viết khóa luận tốt nghiệp 21/11/2017