Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lịch giảng dạy học tập

Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 7 năm 2020 29/06/2020 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận lớp Chuyên viên K74 24/06/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 6 và tháng 7 năm 2020 11/06/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 6 năm 2020 25/05/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 5 năm 2020 27/04/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 3 năm 2020 25/02/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 02 năm 2020 16/01/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 01 năm 2020 19/12/2019 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 12 năm 2019 21/11/2019 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận cuối khoá lớp Chuyên viên K73 09/11/2019 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận lớp Chuyên viên K72 14/10/2019 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 11 năm 2019 07/10/2019 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận lớp chuyên viên K71 02/10/2019 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 10 năm 2019 20/09/2019 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 9 năm 2019 22/08/2019 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận lớp Chuyên viên K70 21/08/2019 Danh sách chủ đề tiểu luận lớp Chuyên viên K69 (An Phu) 19/08/2019 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 8 năm 2019 29/07/2019 Danh sách học viên dự thi viết tốt nghiệp lớp B125 20/06/2019 Danh sách học viên dự thi viết tốt nghiệp lớp B135 20/06/2019 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B125 viết khóa luận tốt nghiệp 14/06/2019 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B135 viết khóa luận tốt nghiệp 13/06/2019 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 6 năm 2019 24/05/2019 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận lớp B125 11/05/2019 Danh sách học viên dự thi viết tốt nghiệp lớp A84 26/04/2019 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận lớp Chuyên viên K68 22/04/2019 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận lớp B135 19/04/2019 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp A84 viết khóa luận tốt nghiệp 19/04/2019 Danh sách học viên dư thi viết tốt nghiệp lớp B134 12/04/2019 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B134 viết khóa luận tốt nghiệp 12/04/2019 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 5 năm 2019 10/04/2019 Danh sách học viên dự thi viết tốt nghiệp lớp B133 28/03/2019 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp TCLLCT- HC B133 viết khóa luận tốt nghiệp 28/03/2019 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 4 năm 2019 18/03/2019 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B132 viết khóa luận tốt nghiệp 21/02/2019 Danh sách học viên thi viết lớp B131 19/02/2019 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khoá luận lớp B134 18/02/2019 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 3 năm 2019 18/02/2019 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận lớp B133 15/02/2019 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận lớp A84 15/02/2019 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B131 viết khóa luận tốt nghiệp (chỉnh sửa) 13/02/2019 Danh sách học viên thi viết lớp A83 31/01/2019 Danh sách học viên thi viết lớp B130 31/01/2019 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B130 viết khóa luận tốt nghiệp 25/01/2019 Danh sách giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp lớp A83 16/01/2019 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận lớp Chuyên viên K67 (Thoại Sơn) 14/01/2019 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 02 năm 2019 11/01/2019 Danh sách học viên dự thi viết tốt nghiệp lớp B129 10/01/2019 Danh sách học viên dự thi viết tốt nghiệp lớp B128 04/01/2019 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B129 viết khóa luận tốt nghiệp 04/01/2019