Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lịch giảng dạy học tập

Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận cuối khóa lớp Chuyên viên K60 (AP) 15/05/2018 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận cuối khóa lớp B114 11/05/2018 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận cuối khóa lớp B116 11/05/2018 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận cuối khóa lớp chuyên viên K59 24/04/2018 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 5 năm 2018 16/04/2018 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 4 năm 2018 20/03/2018 Danh sách học viên thi viết lớp B122 02/03/2018 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B122 viết khóa luận tốt nghiệp 01/03/2018 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B121 viết khóa luận tốt nghiệp 10/02/2018 Danh sách học viên thi viết lớp B121 10/02/2018 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 3 năm 2018 07/02/2018 Danh sách học viên thi viết lớp B120 24/01/2018 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B120 viết khóa luận tốt nghiệp 24/01/2018 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 02 năm 2018 19/01/2018 Danh sách học viên thi viết lớp B119 13/01/2018 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B119 viết khóa luận tốt nghiệp 13/01/2018 Thông báo lịch thi tốt nghiệp lần 2 lớp B112 và B113 30/12/2017 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận cuối khóa lớp chuyên viên K58 26/12/2017 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B118 viết khóa luận tốt nghiệp 24/12/2017 Danh sách học viên thi viết lớp B118 23/12/2017 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 01 năm 2018 15/12/2017 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận cuối khóa lớp B122 15/12/2017 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận cuối khóa lớp B121 15/12/2017 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận cuối khóa lớp chuyên viên K57 08/12/2017 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 12 năm 2017 24/11/2017 Danh sách học viên thi viết tốt nghiệp lớp B113 23/11/2017 Danh sách học viên thi viết tốt nghiệp lớp B112 23/11/2017 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B113 viết khóa luận tốt nghiệp 23/11/2017 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B112 viết khóa luận tốt nghiệp 23/11/2017 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận cuối khóa lớp chuyên viên K56 22/11/2017 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp TCLLCT-HC B117 viết khóa luận tốt nghiệp 21/11/2017 Danh sách học viên thi viết tốt nghiệp lớp B117 21/11/2017 Danh sách học viên thi viết tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC A80 20/11/2017 Danh sách giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC A80 20/11/2017 Danh sách học viên thi viết tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B115 15/11/2017 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp TCLLCT-HC B115 viết khóa luận tốt nghiệp 15/11/2017 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận cuối khóa lớp B120 06/11/2017 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận cuối khóa lớp B119(đã chỉnh sửa) 06/11/2017 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận cuối khóa lớp B118 06/11/2017 Danh sách học viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp lớp A79 20/10/2017 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp A79 viết khóa luận tốt nghiệp 20/10/2017 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 11 năm 2017 19/10/2017 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 10 năm 2017 10/10/2017 Test 1 09/10/2017 Danh sách điểm tiểu luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B107 20/04/2017 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B107 20/04/2017 Danh sách điểm tiểu luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B107 20/04/2017 Danh sách điểm tiểu luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B106 20/04/2017 Kế hoạch thi tốt nghiệp và viết tiểu luận cuối khóa lớp TCLLCT-HC A77 20/04/2017 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B109 20/04/2017