Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lịch giảng dạy học tập

Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận lớp Chuyên viên K67 (Thoại Sơn) 14/01/2019 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 02 năm 2019 11/01/2019 Danh sách học viên dự thi viết tốt nghiệp lớp B129 10/01/2019 Danh sách học viên dự thi viết tốt nghiệp lớp B128 04/01/2019 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B129 viết khóa luận tốt nghiệp 04/01/2019 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B128 viết khóa luận tốt nghiệp 01/01/2019 Danh sách thi viết lớp B127 25/12/2018 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 01 năm 2019 25/12/2018 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B127 viết khóa luận tốt nghiệp 20/12/2018 Kế hoạch thi viết và viết khóa luận cuối khóa lớp B132 17/12/2018 Kế hoạch thi viết và viết khóa luận cuối khóa lớp B131 17/12/2018 Kế hoạch thi viết và viết khóa luận cuối khóa lớp B130 17/12/2018 Kế hoạch thi viết và viết khóa luận cuối khóa lớp A83 17/12/2018 Danh sách chủ đề viết tiểu luận lớp Chuyên viên K66 04/12/2018 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 12 năm 2018 19/11/2018 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận cuối khóa lớp Chuyên viên K65 (Châu Đốc) 19/11/2018 Danh sách thi viết lớp A82 14/11/2018 Danh sách giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp lớp A82 14/11/2018 Danh sách thi viết tốt nghiệp lớp B126 14/11/2018 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B126 viết khoá luận tốt nghiệp 13/11/2018 Danh sách chủ đề viết tiểu luận cuối khóa lớp Chuyên viên K64 09/11/2018 Danh sách học viên thi viết lớp A81 31/10/2018 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận lớp B129 29/10/2018 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận lớp B128 29/10/2018 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận lớp B127 29/10/2018 Danh sách giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp lớp A81 25/10/2018 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 11 năm 2018 22/10/2018 Danh sách học viên thi viết lớp B123 05/10/2018 Danh sách học viên thi viết lớp B124 05/10/2018 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận lớp Chuyên viên K63 (Tịnh Biên) 05/10/2018 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B123 viết khóa luận tốt nghiệp 05/10/2018 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B124 viết khóa luận tốt nghiệp 01/10/2018 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 10 năm 2018 24/09/2018 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận lớp B126 12/09/2018 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận lớp A82 12/09/2018 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận lớp B124 04/09/2018 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận cuối khóa lớp Chuyên viên K62 (Tân Châu) 27/08/2018 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 9 năm 2018 24/08/2018 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khoá luận cuối khoá lớp A81 23/08/2018 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khoá luận cuối khoá lớp B123 23/08/2018 Danh sách học viên thi viết tốt nghiệp lớp B116 13/08/2018 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B116 viết khóa luận tốt nghiệp (đã chỉnh sửa) 08/08/2018 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp TCLLCT-HC B114 viết khóa luận tốt nghiệp 26/06/2018 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 8 năm 2018 13/06/2018 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận lớp Chuyên viên K61(LX) 13/06/2018 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 6 năm 2018 04/06/2018 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận cuối khóa lớp Chuyên viên K60 (AP) 15/05/2018 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận cuối khóa lớp B114 11/05/2018 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận cuối khóa lớp B116 11/05/2018 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận cuối khóa lớp chuyên viên K59 24/04/2018