Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lịch giảng dạy học tập

Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B121 viết khóa luận tốt nghiệp 10/02/2018 Danh sách học viên thi viết lớp B121 10/02/2018 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 3 năm 2018 07/02/2018 Danh sách học viên thi viết lớp B120 24/01/2018 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B120 viết khóa luận tốt nghiệp 24/01/2018 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 02 năm 2018 19/01/2018 Danh sách học viên thi viết lớp B119 13/01/2018 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B119 viết khóa luận tốt nghiệp 13/01/2018 Thông báo lịch thi tốt nghiệp lần 2 lớp B112 và B113 30/12/2017 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận cuối khóa lớp chuyên viên K58 26/12/2017 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B118 viết khóa luận tốt nghiệp 24/12/2017 Danh sách học viên thi viết lớp B118 23/12/2017 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 01 năm 2018 15/12/2017 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận cuối khóa lớp B122 15/12/2017 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận cuối khóa lớp B121 15/12/2017 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận cuối khóa lớp chuyên viên K57 08/12/2017 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 12 năm 2017 24/11/2017 Danh sách học viên thi viết tốt nghiệp lớp B113 23/11/2017 Danh sách học viên thi viết tốt nghiệp lớp B112 23/11/2017 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B113 viết khóa luận tốt nghiệp 23/11/2017 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B112 viết khóa luận tốt nghiệp 23/11/2017 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận cuối khóa lớp chuyên viên K56 22/11/2017 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp TCLLCT-HC B117 viết khóa luận tốt nghiệp 21/11/2017 Danh sách học viên thi viết tốt nghiệp lớp B117 21/11/2017 Danh sách học viên thi viết tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC A80 20/11/2017 Danh sách giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC A80 20/11/2017 Danh sách học viên thi viết tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B115 15/11/2017 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp TCLLCT-HC B115 viết khóa luận tốt nghiệp 15/11/2017 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận cuối khóa lớp B120 06/11/2017 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận cuối khóa lớp B119(đã chỉnh sửa) 06/11/2017 Kế hoạch thi viết tốt nghiệp và viết khóa luận cuối khóa lớp B118 06/11/2017 Danh sách học viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp lớp A79 20/10/2017 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp A79 viết khóa luận tốt nghiệp 20/10/2017 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 11 năm 2017 19/10/2017 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 10 năm 2017 10/10/2017 Test 1 09/10/2017 Danh sách điểm tiểu luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B107 20/04/2017 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B107 20/04/2017 Danh sách điểm tiểu luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B107 20/04/2017 Danh sách điểm tiểu luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B106 20/04/2017 Kế hoạch thi tốt nghiệp và viết tiểu luận cuối khóa lớp TCLLCT-HC A77 20/04/2017 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B109 20/04/2017 Danh sách bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B109 20/04/2017
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>