Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

kết quả học tập

Kết quả điểm thi phần III.1 lớp B146 03/03/2021 Kết quả điểm thi phần III.2 lớp B144 03/03/2021 Kết quả điểm thi phần II lớp B149 01/03/2021 Kết quả điểm thi phần IV lớp B147 24/02/2021 Kết quả điểm thi phần II lớp B146 (lần 2) 23/02/2021 Kết quả bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B148 (lần 2) 23/02/2021 Kết quả điểm thi phần I.2 lớp B149 23/02/2021 Kết quả điểm thi phần VI lớp A86 04/02/2021 Kết quả điểm thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp A86 04/02/2021 Kết quả điểm thi phần V.1 lớp B147 04/02/2021 Kết quả điểm thi phần IV lớp B148 29/01/2021 Kết quả điểm thi phần V.2 lớp B143 22/01/2021 Kết quả điểm thi phần II lớp B146 19/01/2021 Kết quả điểm thi phần V.3 lớp B143 19/01/2021 Kết quả bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp A85 19/01/2021 Kết quả điểm thi phần III.2 lớp B145 18/01/2021 Kết quả điểm thi phần V.1 lớp A86 (lần 2) 18/01/2021 Kết quả điểm thi phần V.1 lớp A85 (lần 2) 18/01/2021 Kết quả điểm tiểu luận lớp Chuyên viên khóa 76 (lần 2) 11/01/2021 Kết quả điểm thi phần V.2 lớp B136 11/01/2021 Kết quả điểm thi phần I.1 lớp B144 (lần 2) 11/01/2021 Kết quả điểm thi phần I.2 lớp B146 (lần 2) 11/01/2021 Kết quả bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B145 11/01/2021 Kết quả bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B148 11/01/2021 Kết quả điểm thi phần II lớp Chuyên viên khóa 76 08/01/2021 Kết quả điểm thi phần I.1 lớp B149 08/01/2021 Kết quả điểm thi phần I.1 lớp B147 (lần 2) 08/01/2021 Kết quả điểm thi phần V.3 lớp A86 08/01/2021 Kết quả điểm tiểu luận lớp chuyên viên khóa 76 06/01/2021 Kết quả điểm thi phần V.1 lớp B136 28/12/2020 Kết quả điểm thi phần I lớp Chuyên viên khóa 76 (lần 2) 24/12/2020 Kết quả điểm thi phần VI lớp A85 24/12/2020 Kết quả điểm thi phần V.2 lớp A85 24/12/2020 Kết quả điểm thi phần V.2 lớp A86 24/12/2020 Kết quả điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B144 24/12/2020 Kết quả điểm thi phần III.1 lớp B145 24/12/2020 Kết quả điểm thi phần III.2 lớp A86 14/12/2020 Kết quả điểm thi phần II lớp B148 14/12/2020 Kết quả điểm thi phần IV lớp B146 14/12/2020 Kết quả điểm thi phần III.1 lớp B144 14/12/2020 Kết quả điểm thi phần V.1 lớp B143 14/12/2020 Kết quả điểm thi phần IV lớp A86 14/12/2020 Kết quả điểm thi phần V.3 lớp A85 14/12/2020 Kết quả điểm thi phần I lớp Chuyên viên khóa 76 04/12/2020 Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa lớp Chuyên viên khóa 75 04/12/2020 Kết quả điểm thi phần II lớp Chuyên viên khóa 75 04/12/2020 Kết quả điểm thi phần II lớp B147 04/12/2020 Kết quả điểm thi phần V.1 lớp B144 04/12/2020 Kết quả điểm thi phần I.1 lớp B148 (lần 2) 04/12/2020 Kết quả điểm thi phần V.1 lớp A86 04/12/2020