Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lịch giảng dạy học tập

Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng 17/02/2023 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT B157 31/01/2023 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT A89 06/01/2023 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B150 08/12/2022 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B151 08/12/2022 Danh sách giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B156 08/12/2022 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT- HC B155 28/11/2022 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT B153 15/11/2022 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT A88 30/09/2022 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT A87 22/09/2022 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT - HC B154 31/08/2022 Danh sách giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B152 24/03/2022 Danh sách giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B149 22/03/2022 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận cuối khóa lớp Chuyên viên khóa 77 10/12/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B148 23/11/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B147 08/11/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT-HC B145 21/09/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT-HC B146 21/09/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT-HC B144 07/05/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT - HC B143 05/04/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT - HC B136 24/03/2021 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 02 năm 2021 21/02/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT - HC A85 04/02/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT - HC A86 04/02/2021 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 01 năm 2021 05/01/2021 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 12 năm 2020 22/12/2020 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận lớp Chuyên viên khóa 76 10/12/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 11 năm 2020 (điều chỉnh) 15/10/2020 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận lớp Chuyên viên K75 13/10/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 10 năm 2020 24/09/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 9 năm 2020 24/08/2020 Danh sách học viên dự thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B141 07/08/2020 Danh sách học viên dự thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B142 07/08/2020 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT- HC B142 05/08/2020 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT- HC B141 05/08/2020 Danh sách học viên dự thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B140 31/07/2020 Danh sách học viên dự thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B138 31/07/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 8 năm 2020 27/07/2020 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT- HC B138 22/07/2020 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT- HC B140 22/07/2020 Danh sách học viên dự thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B139 16/07/2020 Danh sách giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT-HC B139 16/07/2020 Danh sách học viên dự thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B137 16/07/2020 Danh sách giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT-HC B137 16/07/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 7 năm 2020 29/06/2020 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận lớp Chuyên viên K74 24/06/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 6 và tháng 7 năm 2020 11/06/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 6 năm 2020 25/05/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 5 năm 2020 27/04/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 3 năm 2020 25/02/2020