Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lịch giảng dạy học tập

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT B164 23/01/2024 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT A92 16/11/2023 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT B163 14/11/2023 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT B166 (Có điều chỉnh bổ sung) 14/11/2023 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT B162 (Có điều chỉnh bổ sung) 14/11/2023 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT B167 03/11/2023 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT B166 03/11/2023 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT B162 03/11/2023 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT B160 17/10/2023 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT A91 10/07/2023 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT A90 18/05/2023 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT B159 10/04/2023 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT B158 27/03/2023 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT B157 31/01/2023 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT A89 06/01/2023 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B150 08/12/2022 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B151 08/12/2022 Danh sách giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B156 08/12/2022 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT- HC B155 28/11/2022 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT B153 15/11/2022 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT A88 30/09/2022 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT A87 22/09/2022 Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT - HC B154 31/08/2022 Danh sách giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B152 24/03/2022 Danh sách giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B149 22/03/2022 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận cuối khóa lớp Chuyên viên khóa 77 10/12/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B148 23/11/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B147 08/11/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT-HC B145 21/09/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT-HC B146 21/09/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT-HC B144 07/05/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT - HC B143 05/04/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT - HC B136 24/03/2021 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 02 năm 2021 21/02/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT - HC A85 04/02/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT - HC A86 04/02/2021 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 01 năm 2021 05/01/2021 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 12 năm 2020 22/12/2020 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận lớp Chuyên viên khóa 76 10/12/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 11 năm 2020 (điều chỉnh) 15/10/2020 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận lớp Chuyên viên K75 13/10/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 10 năm 2020 24/09/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 9 năm 2020 24/08/2020 Danh sách học viên dự thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B141 07/08/2020 Danh sách học viên dự thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B142 07/08/2020 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT- HC B142 05/08/2020 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT- HC B141 05/08/2020 Danh sách học viên dự thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B140 31/07/2020 Danh sách học viên dự thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B138 31/07/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 8 năm 2020 27/07/2020