Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

kết quả học tập

Kết quả bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B140 04/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B140 (khối kiến thức I) 04/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B140 (khối kiến thức II) 04/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B140 (khối kiến thức III) 04/09/2020 Kết quả điểm tiểu luận lớp Chuyên viên K74 03/09/2020 Kết quả điểm thi phần III.1 lớp A85 03/09/2020 Kết quả bình quân điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B137 01/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B137 (khối kiến thức I) 01/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B137 (khối kiến thức II) 01/09/2020 Kết quả điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B137 (khối kiến thức III) 01/09/2020 Kết quả điểm thi phần I.1 lớp A86 24/08/2020 Kết quả điểm thi phần I.1 lớp B143 24/08/2020 Kết quả điểm thi phần I.2 lớp B143 24/08/2020 Kết quả điểm thi phần I.1 lớp B144 24/08/2020 Kết quả điểm thi phần I.1 lớp B145 24/08/2020 Kết quả điểm thi phần II lớp Chuyên viên K74 04/08/2020 Kết quả điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B140 (lần 2) 31/07/2020 Kết quả điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B138 (lần 2) 31/07/2020 Kết quả điểm thi phần I.2 lớp A85 31/07/2020 Kết quả điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B141 31/07/2020 Kết quả điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B142 30/07/2020 Kết quả điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B138 17/07/2020 Kết quả điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B140 17/07/2020 Kết quả điểm thi phần III.2 lớp B140 17/07/2020 Kết quả điểm thi phần III.2 lớp B141 17/07/2020 Kết quả điểm thi phần IV lớp B142 16/07/2020 Kết quả điểm thi phần I.1 lớp A85 16/07/2020 Kết quả điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B137 (lần 2) 16/07/2020 Kết quả điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B139 (lần 2) 16/07/2020 Kết quả điểm thi phần III.2 lớp B136 10/07/2020 Kết quả điểm thi phần VI lớp B137 (lần 2) 10/07/2020 Kết quả điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B137 10/07/2020 Kết quả điểm thi phần III.1 lớp B138 10/07/2020 Kết quả điểm thi phần VI lớp B138 (lần 2) 10/07/2020 Kết quả điểm thi phần V.2 lớp B138 10/07/2020 Kết quả điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp B139 10/07/2020 Kết quả điểm thi phần VI lớp B137 08/07/2020 Kết quả điểm thi phần III.2 lớp B139 (lần 2) 08/07/2020 Kết quả điểm thi phần I lớp Chuyên viên K74 02/07/2020 Kết quả điểm thi phần II lớp B139 02/07/2020 Kết quả điểm thi phần V.3 lớp B140 (lần 2) 26/06/2020 Kết quả điểm thi phần VI lớp B138 26/06/2020 Kết quả điểm thi phần IV lớp B141 26/06/2020 Kết quả điểm thi phần VI lớp B143 26/06/2020 Kết quả điểm thi phần V.2 lớp B137 15/06/2020 Kết quả điểm thi phần III.2 lớp B139 15/06/2020 Kết quả điểm thi phần III.1 lớp B140 15/06/2020 Kết quả điểm thi phần II lớp B142 15/06/2020 Kết quả điểm thi phần V.3 lớp B137 10/06/2020 Kết quả điểm thi phần V.3 lớp B138 05/06/2020