Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lịch giảng dạy học tập

Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT-HC B145 21/09/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT-HC B146 21/09/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT-HC B144 07/05/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT - HC B143 05/04/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT - HC B136 24/03/2021 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 02 năm 2021 21/02/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT - HC A85 04/02/2021 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT - HC A86 04/02/2021 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 01 năm 2021 05/01/2021 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 12 năm 2020 22/12/2020 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận lớp Chuyên viên khóa 76 10/12/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 11 năm 2020 (điều chỉnh) 15/10/2020 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận lớp Chuyên viên K75 13/10/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 10 năm 2020 24/09/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 9 năm 2020 24/08/2020 Danh sách học viên dự thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B141 07/08/2020 Danh sách học viên dự thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B142 07/08/2020 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT- HC B142 05/08/2020 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT- HC B141 05/08/2020 Danh sách học viên dự thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B140 31/07/2020 Danh sách học viên dự thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B138 31/07/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 8 năm 2020 27/07/2020 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT- HC B138 22/07/2020 Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT- HC B140 22/07/2020 Danh sách học viên dự thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B139 16/07/2020 Danh sách giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT-HC B139 16/07/2020 Danh sách học viên dự thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC B137 16/07/2020 Danh sách giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học viên lớp TCLLCT-HC B137 16/07/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 7 năm 2020 29/06/2020 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận lớp Chuyên viên K74 24/06/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 6 và tháng 7 năm 2020 11/06/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 6 năm 2020 25/05/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 5 năm 2020 27/04/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 3 năm 2020 25/02/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 02 năm 2020 16/01/2020 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 01 năm 2020 19/12/2019 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 12 năm 2019 21/11/2019 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận cuối khoá lớp Chuyên viên K73 09/11/2019 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận lớp Chuyên viên K72 14/10/2019 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 11 năm 2019 07/10/2019 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận lớp chuyên viên K71 02/10/2019 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 10 năm 2019 20/09/2019 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 9 năm 2019 22/08/2019 Danh sách chủ đề học viên viết tiểu luận lớp Chuyên viên K70 21/08/2019 Danh sách chủ đề tiểu luận lớp Chuyên viên K69 (An Phu) 19/08/2019 Lịch giảng dạy học tập các lớp tháng 8 năm 2019 29/07/2019 Danh sách học viên dự thi viết tốt nghiệp lớp B125 20/06/2019 Danh sách học viên dự thi viết tốt nghiệp lớp B135 20/06/2019 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B125 viết khóa luận tốt nghiệp 14/06/2019 Danh sách giáo viên hướng dẫn học viên lớp B135 viết khóa luận tốt nghiệp 13/06/2019