Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

 Khoa Lý luận cơ sở 

 

I. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa:

 

Nghiên cứu, quản lý và giảng dạy phần học Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

II. Nhân sự của Khoa gồm 08 giảng viên:

 

1. TS. Lê Quang Vinh - Trưởng khoa

 

2. ThS. Nguyễn Xuân Mỹ - Phó Trưởng khoa

 

3. ThS. Lê Hữu Lợi - Giảng viên

 

4. ThS. Bùi Thị Kim Chung - Giảng viên

 

5. ThS. Huỳnh Thị Minh Trang - Giảng viên

 

6. ThS. Lê Châu Mỹ Hoa - Giảng viên

 

7. ThS. Ngô Thanh Bình - Giảng viên

 

Khoa Xây dựng Đảng

 

I. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa:

 

Nghiên cứu, quản lý và giảng dạy phần học Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thế nhân dân ở cơ sở; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương; phối hợp thực hiện phần học Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; phụ trách chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

 

II. Nhân sự của Khoa gồm 08 giảng viên:

 

1. ThS. Dương Thị Bích Thủy - Phó Trưởng Khoa phụ trách

2. ThS. Lê Thị Thu Hồng - Phó Trưởng Khoa

3. ThS. Lê Thị Bích Chi - Giảng viên chính

4. ThS. Huỳnh Thị Việt Hoa - Giảng viên

5. ThS. Đỗ Ngọc Qui - Giảng viên

6. CN. Trần Vũ Minh - Giảng viên

7. ThS. Nguyễn Thuận Thảo - Giảng viên chính

8. CN. Dương Phước Tường - Giảng viên

 

Khoa Nhà nước và Pháp luật

 

I. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa:

 

Nghiên cứu, quản lý và giảng dạy phần học Nhũng vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; phụ trách chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước.

II. Nhân sự của Khoa gồm 07 giảng viên:

1. ThS. Đỗ Thanh Nhàn - Trưởng Khoa

2. ThS. Trần Kim Hoàng - Phó Trưởng Khoa

3. ThS. Phan Thị Hoàng Mai - Giảng viên (đang nghiên cứu sinh tiến sỹ)

4. ThS. Văn Huỳnh Thúy Vy - Giảng viên

5. ThS. Nguyễn Văn Phong - Giảng viên

6. CN. Nguyễn Thị Thùy Duyên - Giảng viên

7. CN. Đặng Bửu  Điền - Giảng viên

 

Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

 

I. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng:

Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm; tham mưu Ban Giám hiệu thực hiện các hoạt động liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng; chiêu sinh, duyệt sinh, tuyển sinh, thông báo nhập học, tổ chức lóp, quản lý học viên; quản lý nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng; theo dõi tổng hợp giờ giảng của giảng viên trong năm; lên lịch học các lớp và công tác nghiên cứu khoa học của Trường.

II. Nhân sự của Phòng hiện nay gồm 09 viên chức:

1. TS. Phan Thị Tuyết Minh - Trưởng phòng

2. ThS. Nguyễn Hải Quân - Phó Trưởng phòng

3. ThS. Phạm Thị Ngọc Hân - Giảng viên

4. ThS. Đinh Văn Chí - Giảng viên

5. CN. Trần Nguyên Hoa - Chuyên viên

6. ThS. Lê Thị Tuyện - Giảng viên

7. ThS. Nguyễn Minh Trung - Giảng viên

8. ThS. Phạm Trúc Như - Giảng viên

9. ThS. Dương Xuân Dũng - Giảng viên Chính (đang nghiên cứu sinh tiến sỹ)

 

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu


I. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng:

Phục vụ các hoạt động chung của Nhà trường và hoạt động giảng dạy, học tập; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ bản và quản lý tài sản của cơ quan; thực hiện công tác tổ chức cán bộ của cơ quan; công tác hành chính văn phòng, văn thư - lưu trữ; tài chính - kế toán; công tác thi đua - khen thưỏng; tổ chức thông tin, khai thác thông tin lưu trữ, xử lý tư liệu; tổ chức quản lý phòng đọcphòng truyền thống; công tác thư viện phục vụ nghiên cứu giảng dạy và học tập.

 

II. Nhân sự của Phòng hiện nay gồm:

1. ThS. Lê Nhung - Trưởng phòng

2. ThS. Phạm Thanh Hải - Phó Trưởng phòng

3. CN. Võ Diễm Thuý - Văn thư

4. CN. Huỳnh Phước Hậu - Kế toán trưởng

5. CN. Trần Thị Kim Ngọc - Thư viện

6. ThS. Lê Phương Đông - Giảng viên

7. CN. Ngô Nguyễn Nhị Linh - Thủ quỹ

8. Phan Thành Hồ - Lái xe

9. Nguyễn Trần Vinh - Lái xe

10. Nguyễn Thị Hồng - Ban Quản lý ký túc xá

11. Nguyễn Sơn Tùng - Ban Quản lý ký túc xá

12. Lê Long Điền - Ban Quản lý ký túc xá

13. Nguyễn Ngọc Trung - Ban Quản lý ký túc xá

14. Nguyễn Thị Đèo - Ban Quản lý ký túc xá

15. Trần Thị Mẫn - Ban Quản lý ký túc xá

16. Lê Thị Kim Hoa - Ban Quản lý ký túc xá

17. Tô Kim Hạnh - Ban Quản lý ký túc xá