Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

     * Đảng bộ Trường chính trị Tôn Đức Thắng có quá trình phát triển lớn mạnh theo từng bước phát triển của Trường. Với bề dày lịch sử hơn 70 năm, các thế hệ cán bộ, đảng viên đã lập nhiều thành tích trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng qua từng thời kỳ, đóng góp thiết thực vào những thắng lợi trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh hiện nay.

 

         Đảng bộ Trường chính trị Tôn Đức Thắng hiện nay được tổ chức thành 5 chi bộ trực thuộc:

           - Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở

           - Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng

           - Chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật

           - Chi bộ Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu

           - Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học

 

         Ban Chấp hành Đảng bộ (Đảng ủy) Trường nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 8 đồng chí:

              Bí thư: đồng chí Hồ Ngọc Trường - Hiệu trưởng.

              Phó Bí thư: đồng chí Nguyễn Sơn Hải - Trưởng Khoa Xây dựng Đảng.

              Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí: Hồ Ngọc Trường, Nguyễn Sơn Hải, Dương Xuân Dũng.

               Các Đảng ủy viên:

                    - Đồng chí Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng.

                   - Đồng chí Lê Quang Vinh - Trưởng Khoa Lý luận cơ sở.

                   - Đồng chí Đỗ Thanh Nhàn - Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật.

                    - Đồng chí Phan Thị Tuyết Minh -  Phó Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật.

                   - Đồng chí Lê Nhung - Trưởng Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu.

                   - Đồng chí Dương Xuân Dũng - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học.

            Ủy ban kiểm tra gồm 5 đồng chí: Nguyễn Sơn Hải (Chủ nhiệm), Dương Xuân Dũng, Lê Nhung, Vũ Quang Hưng, Phan Thị Hoàng Mai.

 

 

       * Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 02 đồng chí:

                Đồng chí Phan Thị Tuyết Minh - Chủ tịch Công đoàn

                Đồng chí Dương Phước Tường - Phó Chủ tịch Công đoàn

                Các ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở gồm các đồng chí:

                    - Đồng chí Dương Phước Tường - Chủ nhiệm UBKT Công đoàn cơ sở

                    - Đồng chí Lê Châu Mỹ Hoa - Khoa Lý luận cơ sở

                    - Đồng chí Võ Diễm Thúy - Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu

                    - Đồng chí Lê Thị Tuyện - Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học

 

 

       * Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm 02 đồng chí:

                 Đồng chí Đỗ Ngọc Qui - Bí thư Chi đoàn cơ sở

                 Đồng chí Lê Hữu Lợi - Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở