Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

 

 

Tổ chức bộ máy

 

1 Lãnh đạo: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

 

2 Cơ cấu tổ chức: Có 3 khoa và 2 phòng

- Khoa Lý luận cơ sở (bao gồm: Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Việt Nam).

- Khoa Xây dựng Đảng (bao gồm: Xây dựng Đảng, Lịch sử Đảng, Dân vận, Kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận tổ quốc và tổ quốc và các đoàn thể).

- Khoa Nhà nước và Pháp luật.

- Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học.

- Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu.

 

3 Về biên chế:

Định khung biên chế: Trường có 60 công chức, viên chức. Tổng số trong biên chế 45 và 15 hợp đồng, 42 nam, 18 nữ.

Có từ 2/3 trở lên là cán bộ giảng dạy và nghiên cứu với 02 Tiến sĩ, 22 Thạc sĩ, 13 Cử nhân, 02 Trung cấp. Trình độ Lý luận chính trị Cao cấp và Cử nhân: 21, Trung cấp: 02, Sơ cấp: 18, Giảng viên chính:8 và 26 giảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, quyết định cụ thể số biên chế cho trường. Ngoài số biên chế theo quy định, trường được thực hiện chế độ giảng viên kiêm nhiệm.

Về con dấu, thể thức văn bản, văn bằng

- Trường Chính trị Tôn Đức Thắng sử dụng con dấu theo hệ thống của tổ chức Đảng.

- Thể thức văn bản của Trường thực hiện theo quy định của Đảng.

- Hiệu trưởng được ký và cấp các loại văn bằng, chứng chỉ của các chương trình thuộc chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng được giao theo Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư.