Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Đề tài cấp trường

Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng công tác Bí thư Đảng uỷ đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã (Chủ nhiệm: TS. Hồ Ngọc Trường) 08/09/2020 Ứng phương pháp giảng dạy tích cực vào phần I và phần VI thuộc chương trình TCLLCT-HC tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng hiện nay. Thực trạng và khuyến nghị (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Xuân Mỹ) 08/09/2020 Chủ nhiệm lớp TCLLCT-HC ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng - Thực trạng và giải pháp (Chủ nhiệm: ThS. Lê Thị Thu Hồng) 08/09/2020 Xây dựng phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ cấp xã ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang giai đoạn hiện nay (Chủ nhiệm: TS. Hồ Ngọc Trường) 10/03/2020 Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm phần I. Những vấn đề cơ bản của CN Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc Chương trình TCLLCT- HC (Chủ nhiệm: ThS. Dương Xuân Dũng) 10/03/2020 Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm (phần III) những vấn đề cơ bản của hệ thống chính trị, Nhà nước pháp luật, quản lý hành chính Nhà nước (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Xuân Hằng) 10/03/2020 Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm học phần II, IV, VI chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Tấn Thời) 10/03/2020 Xây dựng bộ đề thi trắc nhiệm hết phần V chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính (Chủ nhiệm: GVC. Lê Thành Dững) 10/03/2020 Giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đến năm 2025 (Chủ nhiệm: ThS. Lê Nhung) 10/03/2020 Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng công tác Dân vận, Mặt trận và Đoàn thể cấp xã thuộc tỉnh An Giang (Chủ nhiệm: ThS. Lê Văn Bền) 10/03/2020 Công tác quản lý học viên hệ Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính ở trường Chính trị tôn Đức Thắng trong giai đoạn hiện nay-Thực trạng và giải pháp (Chủ nhiệm: ThS. Đỗ Thanh Nhàn) 10/03/2020 Mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang-Thực trạng và giải pháp - Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Tuyết Minh 10/03/2020