Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

47 mùa Xuân đại thắng!

11:40 27/04/2022

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đại thắng mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta kéo dài gần 21 năm, đi vào lịch sử nhân loại như một trong những chiến công thần kỳ của cuộc đấu tranh chống áp bức dân tộc của nhân dân toàn thế giới trong thế kỷ XX, mở ra một trang sử hào hùng cho dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

ThS. Lê Hữu Lợi

Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

Kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đoàn kết lực lượng toàn dân tộc làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chỉ sau 55 ngày đêm, nhân dân ta đã giành thắng lợi, cả dân tộc Việt Nam vang khúc khải hoàn, giang sơn thu về một mối.

Thắng lợi đó được Đại hội IV của Đảng ta đánh giá như “một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời của sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”[1, tr.471]. Tổng kết lịch sử dân tộc thế kỷ XX, Đại hội IX của Đảng (năm 2001) một lần nữa khẳng định: Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là một trong ba thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thế kỷ XX, cùng với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược “đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”[2, tr. 63]. Thắng lợi đó đã nêu bật một chân lý, “trong thời đại ngày nay, một dân tộc nước không rộng, người không đông, kinh tế kém phát triển, song đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh kiên quyết dưới sự lãnh đạo của một đảng Mác – Lênin có đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại thì hoàn toàn có thể đánh bại mọi thế lực xâm lược, dù đó là nước đế quốc đầu sỏ”[5, tr.307].

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã để lại những bài học quý giá trong lịch sử giữ nước, đó là: Một là, kiên định quyết tâm, quyết đánh, quyết thắng đế quốc Mỹ xâm lược; Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ; Hai là, nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân sáng tạo; Ba là, tổ chức lực lượng cả nước đánh giặc; Bốn là, xây dựng căn cứ địa cách mạng, hậu phương kháng chiến vững chắc, phát huy vai trò của hậu phương lớn và hậu phương tại chỗ; Năm là, phát huy sức mạnh đoàn kết chiến đấu của ba dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia để cùng nhau đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược; Sáu là, đoàn kết quốc tế, phát huy sức mạnh của thời đại gắn với sức mạnh dân tộc; Bảy là, bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người.

Sức mạnh Việt Nam làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975 đã và đang là động lực thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, bao gồm đổi mới tư duy, đổi mới tổ chức cán bộ, đổi mới phương pháp lãnh đạo và phong cách công tác, trước hết là đổi mới tư duy kinh tế.

Sau hơn 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các tầng lớp nhân dân, sự nghiệp đổi mới đã đạt được “những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới”, đất nước được phát triển nhanh và bền vững trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay”[4, 25]. Những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc… chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng đắn và sáng tạo; khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.

Kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) cũng là dịp để chúng ta ôn lại trang sử vẻ vang, truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc Việt Nam nói chung, của Đảng bộ và Nhân dân An Giang nói riêng; nhìn lại chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn giá trị, những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc; thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ cha anh, của đồng bào, đồng chí khắp mọi miền đất nước đã góp sức người, sức của và xương máu, góp phần tô đậm thêm những trang sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Từ đó, tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng An Giang trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh./.

Tài liệu tham khảo

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ An Giang, Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022).

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, t.37, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (tập 1), Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2021.

5. Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước – Thắng lợi và bài học, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015.

6. Vũ Quang Vinh, Bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trong Đại thắng mùa Xuân 1975 với sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, https://baochinhphu.vn/ban-linh-tri-tue-viet-nam-trong-dai-thang-mua-xuan-1975-voi-su-nghiep-doi-moi-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-102238082.htm, đăng ngày 29/04/2018.

các tin khác