Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam

05:04 24/01/2022

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã đánh dấu bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trải qua 92 năm lãnh đạo đất nước, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, thử thách, nhưng nhờ bản lĩnh vững vàng, đường lối đúng đắn, sáng tạo, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thắng lợi đó chứng minh một điều rằng, “Đảng Cộng sản Việt Nam chính là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”

ThS. Lê Hữu Lợi

Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

Ngay trong những năm đầu khi mới ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền, dù trong điều kiện khó khăn phải hoạt động bí mật và liên tục phải đối phó với sự đàn áp, khủng bố của kẻ thù, nhưng với đường lối đúng đắn, được nhân dân tín nhiệm, Đảng đã tổ chức lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn và làm nên kỳ tích của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời (2/9/1945) mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử một Đảng chỉ mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng đi đến thành công. Sau Cách mạng tháng Tám, nước ta rơi vào hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” với việc phải chống chọi với ba loại giặc: “giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”, trước tình cảnh đó, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những quyết sách đúng đắn, sáng suốt vừa vững vàng về nguyên tắc, vừa mềm dẻo về sách lược, đã lãnh đạo toàn dân vượt qua những khó khăn, thách thức nặng nề trong giải quyết nạn đói, nạn dốt và chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng. Sở dĩ Đảng là người tổ chức và lãnh đạo duy nhất mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, vì: Thứ nhất, đây là sự lựa chọn của chính lịch sử. Thứ hai, Đảng là đại biểu trung thành với đầy đủ lợi ích sống còn và nguyện vọng chân chính của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Thứ ba, Đảng biết nắm vững, vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Như vậy, các yếu tố nói trên đã đảm bảo cho Đảng ta luôn luôn giữ vững vai trò là người lãnh đạo cách mạng, được quần chúng tin cậy và một lòng theo Đảng.

Thành công của cách mạng Tháng Tám tiếp tục cho thấy sự lãnh đạo tài ba của Đảng ta, là động lực vô cùng quan trọng cho những thắng lợi vẻ vang của dân tộc Việt Nam trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược bảo vệ nền độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho Đảng ta tiếp tục lèo lái con thuyền cách mạng trong thời kỳ đổi mới kể từ Đại hội lần thứ VI của Đảng năm 1986. Trải qua hơn 35 năm đổi mới đất nước (1986-2022), thực tiễn lịch sử đã khẳng định ở nước ta, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, không lực lượng nào khác đủ sức lãnh đạo cách mạng. Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền tự hào nói rằng Đảng ta thật vĩ đại. Những thắng lợi to lớn có ý nghĩa chiến lược của cách mạng Việt Nam bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó nhân tố quyết định nhất là sự lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - một Đảng luôn luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình. Minh chứng cho khẳng định trên, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (2021), Đảng ta khẳng định: Sau 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: “đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay” [1, tr.25].

Những thành tựu vừa nêu là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tất cả nói lên khát vọng to lớn của toàn thể dân tộc Việt Nam từ nay đến giữa thế kỷ XXI, là ao ước sớm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc cho nhân dân.

Để tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đảng cũng đã đề ra những phương hướng mang tính chiến lực về công tác xây dựng Đảng, Đại hội XIII đã nêu rõ: Tiếp tục kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng. Phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân của cán bộ, đảng viên. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố và không ngừng nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng, hoàn thiện chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài; có cơ chế bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.

Đồng thời, để thực hiện phương hướng và 10 nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng, nhất là 3 nhiệm vụ trọng tâm, Đại hội XIII của Đảng xác định 3 giải pháp đột phá sau: Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức, cán bộ. Hai là, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Ba là, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Có thể nói, đã 92 năm trôi qua kể từ ngày trọng đại của lịch sử dân tộc Việt Nam – ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03/02/1930). Trong bối cảnh mới với nhiều biến đổi nhanh chóng của nền kinh tế, chính trị thế giới; đại dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của toàn Đảng, toàn dân ta. Tuy nhiên, chúng ta phải kiên định tin tưởng rằng, với một Đảng cách mạng chân chính, có bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín lãnh đạo như Đảng ta, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, chúng ta sẽ có một sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, để chúng ta một lần nữa khẳng định rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là “nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”./.

Tài liệu tham khảo

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (tập I, II), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

2. Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện lịch sử Đảng (2004), Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb lý luận chính trị, Hà Nội.

3. Dẫn theo: http://truongchinhtrithanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/khoa-hoc-thong-tin-tu-lieu/bai-viet-chuyen-de/su-lanh-dao-dung-dan-cua-dang-la-nhan-to-quyet-dinh-thang-loi-cua-cach-mang-viet-nam-trong-nhung-nam-dau-sau-cach-mang-thang-tam.html, đăng ngày 31/05/2021.

các tin khác