Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Chiến thắng 30/4/1975 - Đại nghĩa thắng hung tàn

09:22 28/04/2023

Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), bên cạnh nhiều bài viết ghi nhận chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta thì trên truyền thông xã hội vẫn còn những nội dung thiếu thiện chí, xuyên tạc… Trong đó, thâm độc là luận điệu vu khống, xuyên tạc lịch sử rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam đưa dân tộc vào cuộc chiến tranh ý thức hệ, gây ra cảnh “nồi da xáo thịt””.

ThS. Nguyễn Thành Nhân

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

 

Xem lại lịch sử hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, mỗi người Việt Nam chúng ta đều cảm thấy tự hào về cuộc kháng chiến chính nghĩa của dân tộc, tự hào về Đảng ta, tự hào về Quân đội và Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Năm 1954, thất bại trên chiến trường Điện Biên Phủ, thực dân Pháp đàm phán và ký kết với Chính phủ ta Hiệp định Genève. Nước Việt Nam bị tạm thời chia cắt thành hai miền qua vĩ tuyến 17. Các bên tham gia Hội nghị Genève nhấn mạnh rằng “Dù bất cứ trường hợp nào, không thể coi đó là biên giới chính trị hay lãnh thổ”. Sự chia cắt chỉ là tạm thời. Hai miền phải thống nhất trước tháng 7 năm 1956 bằng tổng tuyển cử “tự do và dân chủ”. Nghiêm cấm quân đội nước ngoài xâm nhập lãnh thổ Việt Nam.

Nhưng với mưu đồ chia cắt lâu dài nước Việt Nam, đế quốc Mỹ đã công khai hất cẳng thực dân Pháp, nhảy vào xâm lược, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. Dân tộc Việt Nam đứng trước cuộc đụng đầu lịch sử mới. Đó hoàn toàn không phải là điều bất ngờ, từ khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, Đảng ta đánh giá tình hình, đã nhận định: “Đế quốc Mỹ là một trở lực chính ngăn cản việc lập lại hòa bình ở Đông Dương... là kẻ thù chính của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới và đang trở thành kẻ thù chính, trực tiếp của nhân dân Đông Dương”. Ngay từ lúc bấy giờ, Đảng và Nhân dân ta đã khẳng định quyết tâm chống Mỹ, vượt qua những khó khăn trở ngại để tìm ra đường lối, phương pháp kháng chiến thích hợp để giải phóng miền Nam. Đó là cuộc kháng chiến của cả nước, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, dân tộc Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam tiến hành. Sức mạnh tất thắng của kháng chiến chống Mỹ là cả nước đánh giặc.

Tiếp tục sứ mệnh lịch sử của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo sự nghiệp chống Mỹ xâm lược, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, kết hợp chặt chẽ 2 nhiệm vụ với nhau nhằm thực hiện một mục tiêu chung là hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến lên trên con đường xã hội chủ nghĩa.

Đảng ta đã xây dựng khối đoàn kết toàn dân theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh- “Ba mươi mốt triệu đồng bào cả nước là ba mươi mốt triệu chiến sĩ diệt Mỹ”; thống nhất việc tổ chức và lãnh đạo lực lượng vũ trang nhân dân ở cả hai miền Nam Bắc tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân chống Mỹ- ngụy. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, xét cho cùng là thắng lợi của con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Địch thua ta chủ yếu vì chúng không đối phó nổi với hàng chục triệu bộ óc luôn tìm tòi phương thức, phương pháp đánh chúng trong mọi tình huống, theo muôn hình vạn trạng…

Đảng ta đã phát huy sức mạnh của lòng yêu nước ở mỗi người Việt Nam và phát triển yêu nước với yêu chủ nghĩa xã hội, giải phóng dân tộc với giải phóng xã hội, giải phóng con người, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Đảng đã làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người Việt Nam trở thành hành động yêu nước, sức mạnh riêng lẻ của từng con người được đoàn kết thành sức mạnh tổng hợp của cả nước kháng chiến và kiến quốc. Miền Bắc xã hội chủ nghĩa trở thành hậu phương vững chắc cho miền Nam kháng chiến chống Mỹ.

Với chính nghĩa- giải phóng dân tộc, thống nhất nhất đất nước, tiến lên xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, chống lại hung tàn- xâm lược và tay sai thống trị, đàn áp, bóc lột dân tộc, cuộc kháng chiến đã được quần chúng nhân dân cả nước ủng hộ, tham gia. “Căn cứ trong lòng dân” đã trở thành hậu phương chiến lược tại chỗ vững chắc của chiến trường miền Nam cho đến ngày kháng chiến thành công.

Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bằng Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, với 55 ngày đêm, bắt đầu từ ngày 4/3/1975 bằng ba đòn chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên mở đầu bằng trận đột phá đánh chiếm Buôn Ma Thuột, giải phóng Tây Nguyên; Chiến dịch giải phóng Huế- Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn- Gia Định, kết thúc vào ngày 30/4/1975, là thành quả vĩ đại của sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đã đánh bại một kẻ thù hung hản nhất, nguy hiểm nhất, kết thúc 30 năm gian khổ hy sinh chống xâm lược của dân tộc Việt Nam.

Tiến trình lịch sử đã minh chứng chiến thắng 30/4/1975 là đại nghĩa thắng hung tàn, khẳng định vai trò và sứ mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và bác bỏ hoàn toàn các luận điệu vu khống, xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc thành quả cách mạng ở Việt Nam.

48 năm đã trôi qua, với biết bao sự kiện trọng đại diễn ra trong nước và trên thế giới, nhưng Chiến thắng 30/4/1975 mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam và thế giới, là niềm tự hào của nhân dân ta và bạn bè tiến bộ, yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự do, công lý trên thế giới. Sự kiện trọng đại này vẫn luôn là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

các tin khác