Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Tọa đàm khoa học cấp trường

03:06 20/12/2022

Sáng 20/12/2022, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Tọa đàm khoa học cấp Trường với chủ đề: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Những chỉ dẫn quý báu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay”.

Qua gần 4 tháng triển khai, Ban Tổ chức tọa đàm đã chọn 42 bài viết được làm kỷ yếu tọa đàm. Trong đó, 19 bài tham luận được tác giả nghiên cứu, phân tích, làm rõ về nội dung, giá trị và ý nghĩa của cuốn sách đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; 23 bài tham luận xoay quanh các vấn đề về vận dụng nội dung, chỉ dẫn quý báu của tác phẩm trong thực tiễn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Xoay quanh những nội dung trên, tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm sâu sắc thêm những vấn đề về: Giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn, nhận thức mới của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội hiện nay; những luận điểm, chỉ dẫn trong cuốn sách ""Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay...

Quang cảnh buổi tọa đàm

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết, được Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia sự thật xuất bản, với 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu thể hiện tầm cao lý luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

các tin khác