Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Trường Chính trị Tôn Đức Thắng 06 tháng đầu năm 2022

11:31 28/06/2022

Đảng bộ Trường Chính trị Tôn Đức Thắng hiện nay có tổng số 182 đảng viên thuộc 11 chi bộ, trong đó có 05 chi bộ các khoa, phòng và 06 chi bộ học viên. Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, trong 06 tháng qua Đảng bộ Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã có nhiều chủ trương, biện pháp quyết liệt góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

ThS. Dương Xuân Dũng

Trưởng Khoa Lý luận cơ sở

Từ khóa: bảo vệ; nền tảng; tư tưởng; đấu tranh.

PGS, TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo Khoa học cấp Bộ

Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Số 35-NQ/TW ở Đảng bộ Trường Chính trị Tôn Đức Thắng 06 tháng đầu năm 2022 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, nền kinh tế của Tỉnh có nhiều chuyển biến theo chiều hướng tích cực; toàn Đảng bộ Trường khẩn trương, quyết liệt tổ chức triển khai Đề án Số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết Số 04-NQ/ĐU của Đảng ủy Trường Chính trị Tôn Đức Thắng vể xây dựng và phát triển Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt trường chính trị chuẩn. Xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, kế thừa kết quả đạt được trong những năm qua, Đảng bộ Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và đã đạt được những kết quả sau:

Thứ nhất, lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch qua tác giảng dạy.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu thường xuyên chỉ đạo giảng viên lồng ghép công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch qua việc soạn giáo án và triển khai giảng dạy. Yêu cầu giảng viên trong quá trình giảng dạy lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào trong nội dung của bài giảng, định hướng những thông tin đúng đắn, đồng thời phê phán những thông tin sai sự thật xuất hiện trên các trang mạng xã hội; phân tích, làm rõ những giá trị bền vững, tính cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm rõ tính tất yếu, khách quan về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nhằm nâng cao nhận thức của học viên. Từ đó, tạo dựng niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với từng học viên và hơn hết làm cho mỗi học viên trở thành một pháo đài chủ động, tích cực tham gia công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong 06 tháng đầu năm, Trường đã tổ chức triển khai giảng dạy Chuyên đề "Công tác công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở An Giang" cho 06 lớp trung cấp lý luận chính trị. Qua giảng dạy, ngoài việc nghe giảng viên triển khai những vấn đề lý luận và thực tiễn của Tỉnh, học viên còn tham gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch để vận dụng làm bài thi và phục vụ công tác sau này.

Thứ hai, lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, truyền thông.

Tiếp tục suy trì hoạt động của nhóm Zalo An Giang thịnh vượng gồm viên chức, giảng viên, học viên, để lan toả, tuyên truyền thông tin chính thống, tích cực. Nhóm đã đăng 48 bài viết; Like: 264 lượt; Share: 10 lượt.

Nhóm Zalo của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc gồm 23 thành viên. Nhóm đã cung cấp các thông tin chỉ đạo, tình hình do cấp trên cung cấp và lan tỏa nội dung, bài viết đến các thành viên trong nhóm.

Cổng thông tin điện tử của Trường đăng  21 bài viết về nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (20 bài của giảng viên và 01 bài của BCĐ35 Trung ương): Củng cố niềm tin về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội qua nghiên cứu bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Nâng cao văn hóa công vụ trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; "Những điểm mới về đảm bảo quốc phòng, an ninh trong giai đoạn 2021-2025 tại Đại hội XIII của Đảng"; Trường Chính trị Tôn Đức Thắng chủ động, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; Một số vấn đề về “Nhà nước kiến tạo phát triển” với khát vọng Việt Nam thịnh vượng; Hơn 90 mùa Xuân có Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam; Không thể phủ nhận thành quả phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Phê phán quan điểm đối lập, tách rời chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW, suy nghĩ về nhiệm vụ của Khoa Xây dựng Đảng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng và những vấn đề đặt ra trong chuyên môn; Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng của đảng viên, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; Néang Nghés - người phụ nữ ưu tú của vùng đất anh hùng; Góp phần tìm hiểu một số vấn đề lý luận trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin đối với phong trào công nhân và Cộng sản quốc tế; 47 mùa Xuân đại thắng!; Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!; Dân ta phải biết Sử ta; Lý luận phải gắn với thực tiễn; Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin là sự lựa chọn đúng đắn và hợp quy luật; Đừng lợi dụng vấn đề ở Ukraine để chia rẽ Việt Nam trong quan hệ quốc tế.

Xuất bản bản tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2022 với tổng số 09 bài viết, trong đó có nhiều bài viết chuyên đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch: Quá trình hoạt động và những đóng góp của đồng chí Lê Duẩn đối với cách mạng miền Nam; Kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2021 của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; Cống hiến của V.I.Lênin trong việc đấu tranh bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Một số kinh nghiệm đối với công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay; Chiến lược “diễn biến hoà bình” và công tác đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hoà bình” ở tỉnh An Giang thời gian qua; Vận dụng văn kiện Đại hội XIII vào giảng dạy Phần II môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Văn hoá Khmer Nam Bộ – Góp phần vào tiến trình phát triển chung của đất nước…

Thứ hai, lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch qua các hoạt động: nghiên cứu khoa học (hội thảo, tọa đàm), viết bài tham gia các hội thi; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm...

Dự họp báo trực tuyến về Cuộc thi viết chính luận khoa học “Về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” lần thứ 2/2022 do Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp Chí Cộng sản, Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Ban hành và triển khai thực hiện các kế hoạch: Hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận khoa học “Về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” lần thứ 2 đến toàn thể viên chức, giản viên và học viên; viết bài cộng tác với website Việt Nam thịnh vượng (mỗi tháng ít nhất 01 bài viết cộng tác với trang web). Đến nay, đã gửi Ban Biên tập 04 bài.

Lãnh đạo Đoàn thanh niên, Ban nữ công tổ chức Hội thao mừng ngày 08/3 và 26/3 trong không khí vui tươi, ấm áp; Tuyên truyền ý nghĩa chiến thắng 30/4 và quốc tế lao động 1/5; Tổ chức tặng quà cho con em viên chức, người lao động nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6; Tuyên truyền kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của các đồng chí lãnh tụ Đảng, Nhà nước… Qua đó truyền ý nghĩa của các ngày lễ, ngày kỷ niệm đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, học viên, cổ vũ, động viên tinh thần cán bộ, viên chức, người lao động hăng sai trong công tác, học tập.

Giảng viên khoa Lý luận cơ sở viết bài tham gia Hội thảo khoa học chủ đề "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" do Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Quang cảnh Hội thảo khoa học cấp Bộ

Phối hợp với Học viện chính khu vực IV thẩm định các bài tham luận chuẩn bị Hội thảo khoa học cấp Bộ chủ đề: "Phát triển kinh tế tập thể gắn với sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị ở An Giang giai đoạn 2021 - 2025". Hội thảo tổ chức vào ngày 23 tháng 6 năm 2022 tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng với 36 bài tham luận của các tác giả ở Học viện Chính trị khu vực IV, các ban, sở, ngành của Tỉnh và giảng viên Trường Chính trị Tôn Đức Thắng được Ban Tổ chức chọn đăng Kỷ yếu.

Đảng ủy Trường lãnh đạo thành lập Tổ tuyên truyền viên gồm 05 đồng chí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền những chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng và các thông tin đến viên chức, giảng viên và học của Trường.

Các tổ chức đoàn thể phối hợp tham gia tập luyện chuẩn bộ Hội thao các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang.

Trong thời gian tới, để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Đảng bộ Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung vào các hoạt động chủ yếu sau:

Một là, Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nắm tình hình dư luận nội bộ, tăng cường tuyên truyền các ngày lễ lớn, thông tin chính thống, tích cực; phản tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trai, thù địch. Phát huy vai trò của Tổ tuyên truyền nhằm kịp thời thông tin đến viên chức, giảng viên, học viên những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường.

Hai là, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng: Tiếp tục đưa nội dung Nghị quyết 35, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Tỉnh An Giang  lồng ghép vào giảng dạy trong chương trình lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính; các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; quan tâm lập luận, phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chỉ rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ba là, động viên viên chức, giảng viên, học viên tham gia viết bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đăng Cổng thông tin điện tử, Bản tin Lý luận và thực tiễn của Trường, Báo An Giang, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Trang tin điện tử Tuyên giáo An giang, chuyên mục Diễn đàn địa phương thuộc website “Việt Nam thịnh vượng” và tham gia Cuộc thi  viết chính luận khoa học lần thứ 2/2022 “Về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Bốn là, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu khoa học, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên phương diện lý luận và thực tiễn như: Tọa đàm khoa học cấp tỉnh về nội dung tác phẩm "Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội thảo khoa học cấp trường chủ đề "75 năm tác phẩm sửa đổi lối làm việc - Nội dung và giá trị thời đại".

Năm là, đẩy mạnh liên kết tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo Angiang thịnh vượng và Facebook, Zalo của các thành viên Tổ giúp việc, viên chức, giảng viên, học viên; tăng cường phối hợp, kết nối với các lực lượng lan toả sâu rộng tin, bài, nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên mạng Internet./.

các tin khác