Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin!

06:59 18/01/2020

Năm 2019, các cấp chính quyền đã tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản l‎ý gắn với đổi mới công tác dân vận của chính quyền, tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống Nhân dân. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ngày càng đi vào thực chất; xây dựng nông thôn mới vượt mục tiêu đề ra; phong trào thi đua nâng cao ‎đạo đức công vụ, ‎ ý thức phục vụ Nhân dân bước đầu đạt kết quả tích cực… Những kết quả tích cực đó đã góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân…

Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và một bộ phận cán bộ, công chức chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò quan trọng của công tác dân vận chính quyền; còn biểu hiện xem nhẹ công tác dân vận, chủ yếu dùng mệnh lệnh hành chính; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý‎ nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế để xảy ra lãng phí, tham nhũng. Bác Hồ chỉ dạy: “… vì những người và những cơ quan lãnh đạo mắc bệnh quan liêu thành thử có mắt mà không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững. Kết quả là những người xấu, những cán bộ kém tha hồ tham ô, lãng phí”. “Thế là bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, lãng phí. Vì vậy, muốn trừ sạch nạn tham ô, lãng phí, thì trước mắt phải tẩy sạch bệnh quan liêu”.

Năm 2020 là năm đẩy mạnh công tác dân vận khéo trong hệ thống chính trị, công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp cần tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó trước hết phải tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng về công tác dân vận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu chính quyền các cấp đối với công tác dân vận. Đây là vấn đề có ‎ nghĩa quan trọng để thực hiện mục tiêu cao cả của Nhà nước ta là “Nhà nước của dân, do dân, vì dân”.

Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản l‎ý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân, bảo đảm quá trình phát triển bền vững. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và người có công; nâng cao chất lượng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững…

Tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu tình hình mới theo phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”.

Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện nghiêm Luật tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Bác Hồ nói: “Đồng bào có oan ức mới khiếu nại, hoặc vì chưa hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính phủ mà khiếu nại. Ta phải giải quyết nhanh, tốt thì đồng bào thấy rõ Đảng và Chính phủ quan tâm lo lắng đến quyền lợi của họ, do đó mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng và Chính phủ càng được củng cố tốt hơn”.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang, phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh người chiến sỹ “Công an nhân dân” trong thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa chính quyền  các cấp với các cơ quan của Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội; có cơ chế, chính sách tạo điều kiện để Mặt trận TQVN, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân thực hiện giám sát và phản biện xã hội, giám sát cán bộ, công chức, viên chức.

Cán bộ, công chức, viên chức phải tích cực thực hiện tốt phong cách “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” nhằm góp phần xây dựng chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh./.

Sự thật

các tin khác