Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Trong Đảng ai cũng phải hiểu và làm theo!

08:51 26/11/2019

Đảng ta đã xác định: Đổi mới, “trước hết là đổi mới tư duy”. Đổi mới tư duy “không phải xa rời những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin” mà “phải nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, kế thừa di sản quý báu về tư tưởng và lý luận cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh...”.

Bác Hồ chỉ dạy: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn”. Người tổng kết: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta không ngừng đi sâu nhận thức chủ nghĩa Mác - Lênin, cố gắng vận dụng sáng tạo và phát triển vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; nhờ đó đã vượt qua biết bao thử thách, đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Nhưng từ khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch không ngừng rêu rao: Chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ phù hợp với thế kỷ XIX, hoặc cùng lắm là đầu thế kỷ XX - thời đại văn minh cơ khí, còn bây giờ là thế kỷ XXI - thời đại của cách mạng khoa học - công nghệ, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế tri thức, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế nên không còn thích hợp nữa; rằng chủ nghĩa Mác - Lênin không phải là sản phẩm của Việt Nam mà du nhập từ phương Tây nên không phù hợp với điều kiện Việt Nam. Tinh vi hơn, gần đây chúng tập trung “ca ngợi” Hồ Chí Minh, cho rằng Hồ Chí Minh rất độc đáo, sáng tạo, nói đi theo chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ là để tranh thủ Liên Xô, Trung Quốc còn trong đường lối chủ trương thì hoàn toàn không theo...

Nghe theo những luận điệu đó, một bộ phận cán bộ, đảng viên do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, bản lĩnh chính trị không vững vàng nên có sự dao động về hệ tư tưởng. Một số không ít, thậm chí có cả cán bộ cao cấp mất lòng tin, giảm sút ý chí chiến đấu, mắc phải những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị.

Nhưng trái lại, nhiều học giả ở phương Tây, như T.Eagleton trong tác phẩm “Tại sao Mác đúng?” đã khẳng định: Sự phê phán của C. Mác đối với hệ thống tư bản chủ nghĩa đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Tác giả Fredrie Jamoson trong quyển “Hệ tư tưởng của học thuyết”, xuất bản năm 2008 ở London cũng khẳng định: “Chủ nghĩa Mác dứt khoác đúng!”. Nhiều người kêu gọi nhân loại hãy “trở về với Mác”, “nhân loại không có tương lai nếu không có Mác”… Nhà sử học người Anh Ê-rích Hô-xbon nhận xét rằng “việc quay trở lại đọc Mác có nghĩa là thế giới cần phải nghiên cứu học thuyết của ông về chủ nghĩa tư bản, và về vị trí của học thuyết đó trong sự phát triển của xã hội loài người”.

Hồ Chí Minh quan niệm: Chủ nghĩa Mác - Lênin là cái “cẩm nang thần kỳ”. Đảng ta tổng kết: Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta; là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Từ thực tiễn phong phú của cách mạng, Đảng đã rút ra những bài học kinh nghiệm lớn. Trong đó nhấn mạnh: “... Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra”.

Hiện nay, trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, yêu cầu đặt ra là phải làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; phải đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta; mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta giành thắng lợi!

Sự thật - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

các tin khác