Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Một số kết quả công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

06:20 04/01/2024

ThS. Nguyễn Thành Nhân,

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy An Giang, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh uỷ. Trường có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương…

Công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của Trường.

Thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và triển khai thực hiện Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 25/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã thực hiện công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đạt những kết quả chủ yếu sau:

Một là, giảng viên giảng dạy lý luận chính trị nói chung, giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đều được học tập, nghiên cứu, tiếp nhận đầy đủ, có hệ thống những kiến thức lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo Giáo trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các tài liệu có liên quan do các cơ quan chức năng ban hành. Đặc biệt 100% giảng viên được tham gia học lớp bồi dưỡng kinh điển Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đây là yêu cầu bắt buộc đối với giảng viên của Trường Chính trị tỉnh theo Qui định 11 của Ban Bí thư.

Trong quá trình giảng dạy, giảng viên dạy đúng nội dung, quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần làm rõ các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tập trung nâng nâng cao nhận thức cho học viên về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, dân chủ XHCN, kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam… Qua đó tạo dựng niềm tin vững chắc cho học viên vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong quá trình giảng dạy, giảng viên khẳng định, củng cố nhiềm tin của người học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng; nhiệm vụ của đảng viên phải ra sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Giảng viên thực hiện lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào trong bài giảng. Tùy vào nội dung từng bài, giảng viên chọn lọc những vấn đề có liên quan, dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn sinh động của đất nước, của Tỉnh để đấu tranh, bác bỏ các quan điểm sai trái thù địch nhằm bảo vệ tính khoa học, cách mạng và những giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm cho việc học lý luận trở nên sinh động.

Hai là, giảng viên thực hiện thao giảng 3 cấp: cấp khoa, cấp Trường và cấp Học viện. Nội dung giáo án và thao giảng bắt buộc phải lồng ghép bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào bài giảng, nhất là bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây được xem là tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại chất lượng giảng viên hàng năm. Từ yêu cầu đó, giảng viên phải đầu tư nghiên cứu sâu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn để có sự lập luận, dẫn chứng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, qua đó giúp người học có cơ sở lý luận, thực tiễn để tin tưởng và có căn cứ để lập luận bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ba là, định kỳ 2 năm 1 lần, Trường tổ chức Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị. Hội thi là một trong những căn cứ đánh giá chất lượng học tập lý luận chính trị của học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị, từ đó có thêm căn cứ để thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Các hội thi đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện của học viên; nhân rộng những học viên điển hình tiên tiến, góp phần tạo thêm động lực nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của học viên.

Bốn là, trong công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, Trường quan tâm thực hiện nghiên cứu các đề tài, tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học với các chủ đề liên quan đến việc nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực tiễn đất nước, tỉnh An Giang, tiêu biểu các chủ đề như: “Những giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay”, “50 năm cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh An Giang thực hiện Di chúc Bác Hồ”, “An Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Tư tưởng của V.I.Lênin về nhà nước và cách mạng - Giá trị lý luận và thực tiễn”, “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang”, “Giảng viên lý luận với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”; “thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh An Giang…

Qua những đợt triển khai này đã giúp cho giảng viên, viên chức, học viên của Trường hiểu sâu hơn, nắm vững hơn quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời qua đó giúp cho mỗi cá nhân thấm nhuần lý luận, vận dụng lý luận vào thực tiễn.

Thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường xác định các phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 25/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; với những giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của Trường chính trị. Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ hai, Trường tiếp tục triển khai những giải pháp hiệu quả thời gian qua như: Tổ chức thao giảng, hội thi giảng viên dạy giỏi, học viên giỏi lý luận chính trị. Tăng cường nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, chú trọng công tác tổng kết thực tiễn. Qua đó, khẳng định giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tính đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng theo hướng gắn lý luận với thực tiễn. Chú trọng phát huy tính tự giác, tự học, tự nghiên cứu của học viên. Qua đó, nâng cao chất lượng học tập lý luận của học viên.

Thứ tư, tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức, giảng viên hướng đến xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và trung tâm nghiên cứu khoa học chính trị của tỉnh./.

các tin khác