Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên góp phần thực hiện hiệu quả các tiêu chí chuẩn mức 1 năm 2023 tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

04:53 13/12/2023

ThS. Bùi Thị Kim Chung

Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

Xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của Nhà trường. Thực hiện Quy định số 11 QĐ/TW, ngày 19 tháng 05 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về Trường Chính trị chuẩn; Đề án số 04-ĐA/TU,  ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “xây dựng và phát triển Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn”. Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã ban hành kế hoạch số 15-KH/TCTTDT, ngày 1 tháng 3 năm 2023 nhằm triển khai thực hiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 trong năm 2023. Với mục tiêu chuẩn hóa về thể chế, quy định; đội ngũ cán bộ, viên chức; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; hoạt động nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn; xây dựng văn hóa trường Đảng và thực hiện kỷ luật kỷ cương. Trên cơ sở đó nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, là nội dung cốt lõi mà Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã, đang và sẽ thực hiện để đáp ứng tiêu chí trường chính trị chuẩn. Xem xét các yếu tố thuận lợi đã đạt được trong thời gian qua, tiềm năng hiện có về nguồn nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ giảng dạy và học tập, Đảng ủy, Ban Giám Hiệu và toàn thể cán bộ, đảng viên trường Chính trị Tôn Đức Thắng đánh giá thực trạng và nỗ lực, quyết tâm thực hiện đạt các tiêu chí Trường Chính trị chuẩn trong năm 2023, với mục tiêu nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp cơ sở trên đại bàn tỉnh An Giang trong giai đoạn hiện nay.

Đây là nhiệm vụ hết sức cấp thiết và khách quan, hoàn toàn phù hợp với mong muốn của toàn bộ cán bộ, đảng viên, người lao động của Trường. Với bản lĩnh và trí tuệ của mình, đội ngũ cán bộ, đảng viên đều nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của trường Đảng, và việc nâng chất trường Đảng để đạt chuẩn là nhu cầu và cũng chính là mục tiêu phấn đấu trong chiến lược phát triển của Trường.

Nhiệm vụ này chắc chắn sẽ thực hiện thành công nếu có sự thống nhất cao, quyết tâm lớn, tạo nên sức mạnh nội tại từ trong tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động toàn trường. Bất kỳ một nhiệm vụ chính trị nào do Đảng và Nhà nước giao phó đều quan trọng, nhưng nhiệm vụ thực hiện nâng chất hoạt động của trường chính trị chuẩn có ý nghĩa to lớn hơn bao giờ hết nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc, thống nhất trong tư tưởng, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao trong cả học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, và thường xuyên trau dồi đạo đức, phẩm chất, tạo được uy tín, lòng tin đối với người học, đối với nhân dân.

Một số thuận lợi được đánh giá nhằm khẳng định việc thực hiện thành công Trường Chính trị chuẩn mức 1 năm 2023.

Thứ nhất, Lãnh đạo trường Chính trị Tôn Đức Thắng dành sự quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, và năng lực công tác. Nhà trường xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể về đào tạo bồi dưỡng đối với đội ngũ giảng viên, đặc biệt là đội ngũ giảng viên trẻ, và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Hàng năm Trường thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, chú trọng hoàn thiện các tiêu chí về trình độ Trung cấp lý luận chính trị, Cao cấp lý luận chính trị và Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên cử các bộ, giảng viên tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Vì vậy đa số các giảng viên đã được chuẩn hóa về trình độ, đáp ứng được tiêu chuẩn trường chính trị chuẩn mức 1 trong năm 2023.

Thứ hai, Nhà trường luôn quán triệt quan điểm đến các Phòng, Khoa, đặc biệt là Khoa chuyên môn thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng giảng viên thông qua các hoạt động tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi, dự giờ, thao giảng, tổ chức hội đồng khoa học thông qua bài đối với giảng viên mới… Thông qua việc đánh giá nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, chân thành, khách quan đã tạo điều kiện cho giảng viên rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báo, hoàn thiện bài giảng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, phục vụ tốt cho quá trình giảng dạy trên lớp, đảm bảo giờ giảng có chất lượng, có ý thức hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần thực hiện tiêu chí về chất lượng đào tạo của trường chính trị chuẩn mức 1 vào năm 2023.

Thứ ba, Nhà trường rất chú trọng phát triển nguồn nhân lực trong dài hạn, với việc bổ sung đội ngũ giảng viên trẻ đầy nhiệt huyết, năng động, tinh thần cầu tiến, có ý thức cao trong rèn luyện tác phong sư phạm, kỷ luật làm việc, bản lĩnh chính trị, tích cực đi dự giờ, học hỏi kinh nghiệm bổ sung những kiến thức còn thiếu hụt trong bài giảng của mình. Họ không ngại khó khăn, không nề hà né tránh nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, Lãnh đạo nhà trường rất quan tâm, lãnh chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn mới bởi hai lý do sau: (1) Giảng viên thực hiện nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn là cách tốt nhất để trau dồi trình độ chuyên môn, tiếp cận, nắm bắt những vấn đề thực tiễn, học tập từ thực tiễn, vì vậy bài giảng không còn là lý thuyết đơn thuần mà nó mang hơi thở và phản ánh thực tiễn, đó chính là mục tiêu đào tạo của trường chính trị trong xu thế mới. Khi trình độ phát triển của xã hội thay đổi nhanh chóng, nếu đội ngũ giảng viên không biết tự nâng cao trình độ, bổ sung tư duy lý luận giải đáp thực tiễn để làm phong phú thêm tính thực tiễn bài giảng thì khó có thể bắt kịp nhu cầu, mong muốn của người học. (2) Giảng viên trường chính trị nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, là cách tốt nhất thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để góp phần đấu tranh chống lại cuộc chiến rất nguy hiểm và thâm độc của kẻ thù trên mặt trận tư tưởng, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, thù địch. Vì vậy Nhà trường rất khuyến khích, động viên giảng viên đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học dưới nhiều hình thức đa dạng như tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp tỉnh, hội thảo, tọa đàm, viết bài cho trang thông tin điện tử của Trường, bản tin lý luận và thực tiễn… cho nên số lượng và chất lượng bài viết ngày càng được nâng lên, qua đó nâng cao chất lượng thực hiện công tác chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Cán bộ, đảng viên được tạo mọi điều kiện để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, được động viên về tinh thần đồng thời định hướng cho việc lựa chọn chủ đề nghiên cứu phù hợp với hoạt động chuyên môn của mình, có giá trị thực tiễn, là tài liệu tham khảo bổ ích trong dạy và học. Chú trọng hoạt động nghiên cứu thực tế của đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng bài giảng, Nhà trường đã lên kế hoạch cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế dài hạn ở cơ sở, củng cố bổ sung, lý giải những vấn đề đặt ra ở cơ sở, làm phong phú thêm tính thực tiễn của bài giảng.

Thứ năm, cán bộ, đảng viên của trường luôn phấn đấu hoàn thiện mình trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tư cách, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn, kiến thức thực tiễn, nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng, tác phong mẫu mực của nhà giáo, xây dựng động cơ đúng, trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bởi vì bản thân mỗi giảng viên luôn nhận thức được trách nhiệm lớn nhất của mình là phải nắm bắt được nhu cầu thực tế của từng đối tượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, từ đó xây dựng cho mình phương pháp giảng dạy phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau, người học bao giờ cũng muốn nghe những cái mới, những vấn đề thời sự, những thực tiễn sinh động diễn ra hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống.

Như vậy mặc dù có những khó khăn nhất định vì thời gian thực hiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn không còn nhiều, trường đang trong giai đoạn trẻ hóa đội ngũ giảng viên. Nhưng thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá các nhân tố chủ quan và khách quan thì khả năng thực hiện đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 trong năm 2023 là hoàn toàn có cơ sở và chắc chắn sẽ thực hiện thành công nếu tất cả các đồng chí cán bộ, đảng viên nhất trí đồng lòng.

Nhận thức và hành động của bản thân góp phần thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn mức 1 trong năm 2023 của trường chính trị Tôn Đức Thắng.

Là những cán bộ, giảng viên của trường chính trị, chúng tôi thống nhất cao trong nhận thức, có thái độ tích cực, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao hướng đến đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 trong năm 2023. Bằng hành động thiết thực chúng tôi đặt ra cho mình các nhiệm vụ sau:

Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thể hiện thông qua lòng nhiệt huyết với nghề, chính từ sự say mê, tâm huyết, trách nhiệm mà người cán bộ, giảng viên tự mình trau dồi, tích lũy kiến thức ở mọi nơi, mọi lúc, rèn luyện kỹ năng, phương pháp sư phạm cho phù hợp để chuyển tải đến học viên một cách hiệu quả nhất. Đạo đức nghề nghiệp còn thể hiện trong mối quan hệ chuẩn mực, chân thành với tổ chức, với đồng nghiệp, học viên và mọi người xung quanh.

Đề ra kế hoạch rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, thực hiện hoàn tất lớp trung cấp lý luận chính trị và tiếp tục học tập để đáp ứng tiêu chí chất lượng giáo dục đào tạo. Trong xu thế phát triển hiện nay, đối tượng học viên và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đã có những thay đổi nhất định. Đối tượng học viên ngày càng đa dạng về lĩnh vực công tác, trình độ, năng lực ngày càng cao. Từ đó, các cán bộ, giảng viên hãy đặt ra yêu cầu cho mình phải có sự đổi mới, nâng tầm kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy để đảm bảo bắt kịp với xu hướng đào tạo, bồi dưỡng trong tình hình mới.

Rèn luyện nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học, đây cũng là nhiệm vụ rất cấp bách đối với giảng viên dạy lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, và toàn bộ hệ thống chính trị, bảo vệ thành quả của công cuộc xây dựng đất nước. Rèn luyện lý luận sắc bén để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc.

Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-05-2016 của Bộ chính trị. Nói đi đôi với làm, nói ít và làm nhiều, trong mọi hành động luôn đặt lợi ích của tập thể, của tổ chức lên trên lợi ích cá nhân. Trong suy nghĩ luôn tìm giải pháp tốt nhất, để thực hiện tốt công việc tập thể và tổ chức giao. Mỗi giảng viên sẽ nỗ lực hết mình hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, quyết tâm đồng hành cùng đồng nghiệp, cùng với nhà trường góp phần thực hiện mục tiêu chung, mục tiêu cao cả của nghề, của ngành.  

Tóm lại, Mục tiêu đạt trường chính trị chuẩn mức 1 trong năm 2023 của nhà trường là cấp thiết, và phù hợp với thực tiễn phát triển khách quan trong xu thế mới. Những cán bộ, đảng viên nhà trường sẽ gương mẫu, tiên phong, nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, và Trường giao. Đó là niềm tự hào, trách nhiệm và cũng là thử thách rất lớn của mỗi người cán bộ đảng viên. Chúng tôi sẽ làm được, vì chúng tôi không thực hiện đơn lẻ mà luôn đồng sức đồng lòng cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, sức mạnh của sự đoàn kết thống nhất trong tư tưởng và hành động, và với bản lĩnh và trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên của nhà trường tôi tin rằng nhiệm vụ sẽ thành công tốt đẹp.

Tài liệu tham khảo

1. Quy định số 11 QĐ/TW, ngày 19 tháng 05 năm 2021 của Ban Bí thư về Trường Chính trị chuẩn.

2. Đề án số 04-ĐA/TU,  ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “xây dựng và phát triển Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn”.

3. Kế hoạch Số 15-KH/TCTTDT,  ngày 1 tháng 3 năm 2023 của Trường Chính trị Tôn Đức về triển khai thực hiện các tiêu chí trường Chính Trị chuẩn mức 1 trong năm 2023.

các tin khác