Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh trong giai đoạn hiện nay

01:54 08/04/2019

     Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định trình độ phát triển của nền kinh tế là nhân tố xem xét đến cùng quyết định sự thành bại của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nó tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất đến sự thành bại của quân đội, quy mô, cơ cấu tổ chức của các lực lượng vũ trang, hình thức, phương pháp tiến hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự. V.I.Lênin đã khẳng định kinh tế có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, theo đó “để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, trước tiên phải bắt đầu phát triển kinh tế” . Lịch sử đã chứng minh, quy luật phát triển của đất nước ta là dựng nước luôn luôn đi đôi với giữ nước, xây dựng luôn luôn đi đôi với bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã giành được độc lập, tự do, thống nhất đất nước và có vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.
 

     Nhận thức đúng đắn vai trò của nền kinh tế đối với an ninh, quốc phòng. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo toàn dân kháng chiến, thực hiện kết hợp chiến đấu với sản xuất, vừa đánh giặc vừa tăng gia sản xuất. Người nói: “Kháng chiến phải đi đôi với kiến quốc. Kháng chiến có thắng lợi thì kiến quốc mới thành công. Kiến quốc có chắc thành công, kháng chiến mới mau thắng lợi” . Như vậy, chúng ta không chỉ xây dựng được những cơ sở sản xuất quốc phòng quan trọng phục vụ cho chiến tranh mà còn huy động được tối đa mọi tiềm lực kinh tế của đất nước, của nhân dân và các lĩnh vực cho tăng cường sức mạnh quốc phòng, trong đó nhân tố kinh tế giữ một vị trí quan trọng.
 

     Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, miền Bắc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội – là căn cứ địa, hậu phương lớn, có vai trò quyết định nhất đối với sự nghiệp cách mạng cả nước. Miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân – là tiến tuyến lớn, có vai trò quyết định trực tiếp đến sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc. Để đảm bảo cho kháng chiến trường kỳ ở miền Nam, bảo vệ công cuộc xây dựng ở miền Bắc, Hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương Đảng khóa III (3/1965) xác định: phải tiếp tục xây dựng miền Bắc, kết hợp chặt chẽ xây dựng kinh tế và tăng cường quốc phòng, ra sức động viên lực lượng của miền Bắc chi viện cho miền Nam, kịp thời chuyển hướng nền kinh tế và tăng cường lực lượng quốc phòng cho kịp với sự phát triển của tình hình mới. Nhờ thực hiện có hiệu quả chủ trương trên, dù bị chiến tranh phá hoại của Mỹ tàn phá nặng nề, nhưng nền kinh tế miền Bắc đã thể hiện sức sống mạnh liệt, không chỉ đứng vững mà còn lớn mạnh về nhiều mặt, vừa đáp ứng yêu cầu đánh thắng chiến tranh phá hoại, bảo vệ miền Bắc, chi viện cho miền Nam, làm nghĩa vụ quốc tế đối với cách mạng Lào và Campuchia. Như vậy, trong điều kiện chiến tranh hay hòa bình, chúng ta phải luôn chuẩn bị mọi mặt kinh tế cho quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
 

     Đất nước ta đã trải qua hơn 30 năm đổi mới đã tạo ra thế và lực  mới cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhưng chúng ta phải đối mặt với những nguy cơ lớn bởi chiến lược “diễn biến hòa bình” kết hợp với bạo loạn lật đổ do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động gây ra. Hơn lúc nào hết, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc được đặt ra một cách trực tiếp và thường xuyên hơn. Trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã nêu chủ đề của Đại hội: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; Phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Vấn đề “Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định” là điểm mới và là nội dung lần đầu được đưa vào chủ đề của Đại hội, điều này đã thể hiện bước tiến mới trong tư duy lãnh đạo của Đảng theo hướng toàn diện, sâu sắc hơn, đáp ứng những yêu cầu của việc bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng thời biểu thị rõ quyết tâm của Đảng ta xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để vận dụng và thực hiện có hiệu quả phát triển kinh tế kết hợp với tăng cường quốc phòng, an ninh cần tập trung vào một số giải pháp sau:
 

     Một là, tăng cường sự lãnh đạo của đảng, hiệu lực quản lý của nhà nước và chính quyền các cấp trong thực hiện kết hợp phát triển kinh tế đi đôi với tăng cường, cũng cố quốc phòng, an ninh.
 

     Đất nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng xây dựng nền công nghiệp quốc phòng. Có nhiều vấn đề thuộc về nhận thức, về cơ chế đòi hỏi phải tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý và điều hành của nhà nước, trong đó trước hất cần nâng cao năng lực lãnh đạo của tỗ chức đảng, sự quản lý điều hành của các cấp trong công tác kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường cũng cố quốc phòng, an ninh, chống tư tưởng và hành động tự do vô chính phủ trong hoạt động kinh tế cũng như trong hoạt động quốc phòng an ninh, các hành động phương hại đến phát triển kinh tế và sức mạnh quốc phòng của đất nước.
 

     Hai là, đẩy mạnh xây dựng và phát triển kinh tế, làm nền tảng vững chắc cho quốc phòng, an ninh.
 

     Để có nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, chúng ta phải đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với kinh tế tri thức tạo ra sức mạnh tổng hợp, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt thời kỳ quá độ, là con đường tất yếu để thoát nghèo và nguy cơ tụt hậu, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Kinh tế là nền tảng vật chất của quốc phòng, chỉ có trên cơ sở phát triển bền vững mới tạo ra được những cơ sở vật chất to lớn cho tiềm lực quốc phòng, đủ sức bảo vệ nền độc lập dân tộc và an ninh quốc gia. Trong đó, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Các nhiệm vụ này phải được đặt trong mối quan hệ biện chứng, tác động hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Đảng đưa nhiệm vụ phát triển kinh tế lên hàng đầu, nhưng không coi nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc là thứ yếu.
 

     Ba là, củng cố quốc phòng, an ninh ngày càng vững chắc.
 

     Đây là quan điểm lý luận cơ bản, chi phối, quy định toàn bộ các nội dung, quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quốc phòng mạnh là yếu tố đảm bảo hòa bình và ổn định để xây dựng, phát triển kinh tế. Trong tình hình mới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc phải bảo đảm được lợi ích quốc gia, dân tộc khi nước ta tham gia hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tạo thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường ổn định, hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho các nước trên thế giới hợp tác với Việt Nam. Cần tập trung vào xây dựng lực lượng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Tăng cường trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị khí tài hiện đại. Xây dựng chiến lược quốc phòng, an ninh  đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 

     Bốn là, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
 

     Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lực lượng bảo vệ Tổ quốc là toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân giữ vai trò nòng cốt. Đó là sức mạnh tổng hợp của các yếu tố: chính trị, quân sự, kinh tế, khoa học và công nghệ, văn hóa, đối ngoại; biểu hiện sức mạnh vật chất, tinh thần của toàn bộ nhân dân trong nước và kiều bào Việt Nam định cư ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc. Đó còn là sự kết hợp chặt chẽ sức mạnh bên trong với sức mạnh bên ngoài, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
 

     Hiện nay, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được đẩy lùi. Sự phân hóa giàu, nghèo, nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên... Để huy động mọi tiềm năng của nhân dân, của cả hệ thống chính trị trongsự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, trước hết phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để mọi tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc sự cần thiết phải kết hợp giữa phát triển kinh tế đi đôi với tăng cường quốc phòng, an ninh. Trong đó, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Để mỗi công dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo về Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cần phải thường xuyên củng cố, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Đỗ Ngọc Qui

Responsive image
 

 

các tin khác