Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Vận dụng quan điểm của Lênin về “nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với Đoàn viên Thanh niên tỉnh An Giang hiện nay

01:48 20/05/2020

Tóm tắt: Nhận thức sâu sắc rằng tương lai thuộc về thanh niên, Đảng phải lãnh đạo Đoàn Thanh niên cộng sản thực sự trở thành đội xung kích tổ chức giáo dục cộng sản cho thanh niên, vì vậy trong buổi diễn văn tại Đại hội III của Đoàn Thanh niên cộng sản Nga ngày 2 tháng 10 năm 1920, Lênin đã đến dự và đọc bài diễn văn lịch sử: “Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên”. Bài diễn văn được xem như là cương lĩnh của Đảng cộng sản trong việc giáo dục ý thức cho đoàn thanh niên nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng xã hội mới: Cộng sản chủ nghĩa. Vận dụng quan điểm của Lê-nin, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nói chung và Đoàn thanh niên Tỉnh An Giang nói riêng tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn trong công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Theo Lênin, xây dựng chủ nghĩa cộng sản là nhiệm vụ phức tạp hơn nhiệm vụ lật đổ giai cấp tư sản, tương lai của chủ nghĩa cộng sản thuộc về thanh niên, thanh niên là người xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Người cho rằng: “Thế hệ những người lao động được đào tạo trong xã hội tư bản chủ nghĩa thì giỏi lắm chỉ có thể giải quyết được nhiệm vụ phá hủy nền móng của chế độ tư bản già cỗi và đặt được nền móng vững chắc, trên đó chỉ có thế hệ khởi công trong những điều kiện mới, mới có thể xây dựng được”. Như vậy, nếu không lôi cuốn được toàn thể quần chúng thanh niên vào sự nghiệp xây dựng xã hội mới thì sẽ không thể xây dựng được xã hội cộng sản chủ nghĩa. 

Nhiệm vụ của thanh niên và nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên cộng sản, theo Lênin được nói gọn bằng từ: “học tập”. Nhưng học tập cái gì? Lênin đã chỉ cụ thể rằng: “Đoàn Thanh niên và toàn thể thanh niên nói chung muốn đi theo chủ nghĩa cộng sản, thì đều phải học chủ nghĩa cộng sản”.

Học chủ nghĩa cộng sản, theo Lênin là “hấp thụ toàn bộ kiến thức của nhân loại, kiến thức đó phải được nghiền ngẫm lại trên quan điểm giáo dục hiện đại chứ không phải là những điều thuộc lòng”. Mặt khác, học chủ nghĩa cộng sản còn là học tập và rèn luyện đạo đức cộng sản, đó là phải biết phấn đấu, hy sinh và cống hiến vì sự nghiệp chung của cách mạng. Cơ sở của việc rèn luyện, học tập và giáo dục chủ nghĩa cộng sản theo Lênin là cuộc đấu tranh để củng cố và hoàn thành công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản; mỗi bước đi trong công tác giáo dục và học tập của thanh niên phải gắn với cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, “không có công tác, không có đấu tranh thì kiến thức sách vở về chủ nghĩa cộng sản rút ra từ các sách và các tác phẩm về chủ nghĩa cộng sản sẽ không có một giá trị nào cả, vì rằng kiến thức đó cũng chỉ là tiếp tục tách rời giữa lý luận và thực tiễn…”. Như vậy, nhiệm vụ chủ yếu của Đoàn Thanh niên cộng sản là giáo dục ‎ý thức và trách nhiệm cộng sản cho thanh niên lao động bằng cách gắn chặt lý luận với hoạt động thực tiễn xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ ấy cần chi phối toàn bộ hoạt động thực tiễn của Đoàn Thanh niên cộng sản. 

Để giáo dục và học chủ nghĩa cộng sản, Lênin yêu cầu, đối với những người cộng sản “phải tổ chức và đoàn kết toàn thể thế hệ thanh niên, phải làm gương mẫu về giáo dục và kỷ luật. Có như vậy mới có thể hoàn thành công cuộc xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa”. Không được đóng khung việc rèn luyện, giáo dục và học tập trong nhà trường, tách rời cuộc sống sôi nổi. “Nhà trường của chúng ta phải làm cho thanh niên, trong khi học tập, trở thành những người tham gia cuộc đấu tranh giải phóng những người bị bóc lột. Đoàn thanh niên cộng sản chỉ xứng đáng với danh hiệu của nó là đoàn thể của thế hệ cộng sản trẻ tuổi, nếu gắn liền từng bước học tập, giáo dục và rèn luyện của mình với việc tham gia cuộc đấu tranh chung của tất cả những người lao động…”. 

Đối với Đoàn Thanh niên phải biết tổ chức công tác của mình để gắn liền việc rèn luyện, học tập và giáo dục của mình với lao động của công nhân và trong nhân dân, “phải đặt nhiệm vụ học tập của mình như thế nào để hàng ngày ở mỗi làng mạc, mỗi thành phố, thanh niên giải quyết được một cách thực tiễn vấn đề này hay vấn đề khác của lao động tập thể, dù là vấn đề bé nhỏ nhất và giản đơn nhất”. “Đoàn phải làm cho mọi người thấy rằng mỗi một đoàn viên của mình đều là người có học thức và đồng thời cũng biết lao động”. Để thực hiện được yêu cầu đó, “Đoàn Thanh niên cộng sản phải là một đội xung kích, một đội mà ở trong mọi việc đều biết giúp đỡ, đều có tinh thần chủ động và có sáng kiến của mình”, biết tổ chức cho đoàn viên, cho thanh niên tham gia giải quyết những công tác cụ thể… 

Đối với bản thân thanh niên phải có thái độ nghiêm túc nhất trong học tập, không được theo lối học gạo, nhồi nhét kiến thức mà phải học chủ nghĩa cộng sản theo lối nắm kiến thức về những sự việc cơ bản, am hiểu mọi sự việc thực tế; các kiến thức thu nhận phải nghiền ngẫm trong ‎ý thức, phải được hấp thụ có phê phán; gắn liền từng bước học tập, giáo dục và rèn luyện của mình với việc tham gia cuộc đấu tranh chung của tất cả những người lao động. Vì vậy, “đã là đoàn viên của Đoàn Thanh niên thì phải đem toàn bộ công tác và toàn bộ sức lực của mình ra phục vụ sự nghiệp chung. Chính qua quá trình công tác như vậy, mà người thanh niên mới trở thành người cộng sản chân chính được…, những kết quả thực tiễn giúp họ trở thành những người cộng sản”.

Theo Lênin, Đoàn Thanh niên cộng sản chính là trường học kế thừa cách mạng của các thế hệ, mà trên mọi phương diện, Đoàn là trường học của sự đoàn kết, bảo vệ lợi ích của thế hệ trẻ, điều hành và quản lý, trường học giáo dục, đấu tranh giai cấp, hoạt động chính trị - xã hội, đào tạo và tôi luyện thế hệ trẻ; giáo dục thanh niên là nhiệm vụ trung tâm, chỉ đạo mọi hoạt động của Đoàn; “Phải làm thế nào để Đoàn Thanh niên giáo dục mọi người từ khi họ còn nhỏ tuổi”

Những tư tưởng của Lênin về vai trò, nhiệm vụ của thanh niên và Đoàn Thanh niên cộng sản đã được Đảng cộng sản Việt Nam nắm vững và vận dụng sáng tạo vào công tác vận động thanh niên trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Đảng ta đã coi công tác thanh niên là một nhiệm vụ chiến lược của Đảng và luôn tin tưởng, kỳ vọng ở thanh niên và tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.  

Thực tiễn đã cho thấy, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Thanh niên ngày càng xác định được vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc, với cộng đồng xã hội, ra sức phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, tham gia tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Những nỗ lực đó đã vẽ nên một bức tranh đẹp về lớp thanh niên ngày nay sống có lý tưởng, giàu lòng nhân ái, khát vọng cao cả, có trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh vẫn còn một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, thiếu lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc; một số ít thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Các kết quả điều tra xã hội học cũng cho thấy, còn một bộ phận thanh niên không tha thiết phấn đấu vào Đảng, không muốn tham gia sinh hoạt Đoàn, thờ ơ về chính trị, không quan tâm và không muốn tham gia các hoạt động chính trị, thậm chí có những biểu hiện bất mãn, nhận thức lệch lạc, dễ bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động. Đáng lo hơn là các thế lực thù địch đã lợi dụng lực lượng này để nói xấu Đảng và nhà nước ta trên mặt trận tư tưởng.

Trước thực trạng chung, đặt ra yêu cầu vừa cấp thiết trước mắt, thường xuyên, vừa chiến lược, lâu dài đối với tổ chức Đoàn là phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.  Trong thời gian qua, tuổi trẻ An Giang đã tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch trong tình hình mới thông qua những chương trình hành động và một số việc làm thiết thực, cụ thể như sau:

Trong năm 2019, các cấp Đoàn trong tỉnh triển khai, làm tốt và bám sát chủ đề năm 2019: “Tuổi trẻ An Giang tình nguyện -  sáng tạo”. Triển khai kết luận của Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ ba, khóa XI về việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; tổ chức cho đoàn viên học tập các bài lý luận chính trị; tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, được triển khai đa dạng, phong phú, trong đó, tuyên truyền qua phương tiện triền thông hiện đại và mạng xã hội phát huy hiệu quả và tác động tới đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Bên cạnh đó, một số đơn vị đã kết hợp học tập, quán triệt các nội dung trên thông qua các cuộc thi, thảo luận, diễn đàn, chuyên đề.... Kết quả tổ chức được 2.726 cuộc thu hút hơn 272.750 lượt ĐVTN, học sinh tham gia. Bên cạnh việc Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” tỉnh An Giang ra mắt vào tháng 5/2019, toàn tỉnh hiện nay có 07 Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” cấp huyện: Long Xuyên, Châu Thành, Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Thoại Sơn, Tịnh Biên.  Thời gian gần đây, nhất là trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã đẩy mạnh tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam, bằng mọi âm mưu, thủ đoạn chúng tăng cường xuất bản, tán phát các loại ấn phẩm, tài liệu như: Các báo cáo, nghị quyết, dự luật của nghị viện, quốc hội một số nước phương Tây; các văn bản pháp lý của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ; các ấn phẩm xuất bản (sách báo, tạp chí, tập san, tờ rơi)… của các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước; các trang web, các chương trình phát thanh, phát hình bằng tiếng Việt,… Trong đó, các tổ chức đã lập hàng nghìn trang web, blog, hàng trăm loại báo chí, nhà xuất bản và các đài phát thanh, truyền hình có chương trình tiếng Việt, tổ chức nhiều cuộc "Hội thảo", "Tọa đàm", làm việc trực tiếp với các tổ chức, cá nhân phản động trong và ngoài nước… để xuyên tạc nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng ta. Qua đó, chúng phủ nhận đường lối lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những thành tựu đã đạt được trong các cuộc chiến tranh đã qua và trong công cuộc đổi mới, bóp méo thực tế những hạn chế, yếu kém trong quản lý xã hội, những sơ hở thiếu sót trong thực hiện chính sách, pháp luật hoặc những vụ việc phức tạp nảy sinh trong dân tộc, tôn giáo nhằm kích động, lôi kéo các tầng lớp nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thủ đoạn của chúng tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên. 

Vì vậy, để bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, cũng như tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh thiếu niên An Giang hiện nay, Đoàn thanh niên Tỉnh An Giang đề ra một số giải pháp như sau:

Một là, thường xuyên bám sát định hướng chỉ đạo, hướng dẫn trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác cụ thể; đưa công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đi vào nền nếp đạt hiệu quả cao.

Hai là, chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, giải quyết dứt điểm những điểm nóng, tụ tập đông thanh niên. Công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh thiếu niên cần tập trung nhất là trên trang web, mạng xã hội, blog, “diễn đàn”; chủ động phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực trên không gian mạng, kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện và có biện pháp hạn chế triệt để cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền phá chống phá;…

Ba là, phát huy tốt vai trò của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên các cấp, đặc biệt là lực lượng nòng cốt, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn ở cơ sở trong đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”. Thường xuyên củng cố và xây dựng lực lượng đoàn viên, thanh niên nòng cốt ở cơ sở có đủ uy tín trong đoàn kết, tập hợp thanh niên; xây dựng và kết nối lực lượng cán bộ Đoàn nòng cốt trong đấu tranh theo hướng có chủ động tạo thế liên hoàn, vững chắc, chuyên sâu, với lực lượng rộng rãi; chủ động nắm, dự báo, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh.

Bốn là, tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi, rút  kinh nghiệm chéo giữa các Câu lạc bộ Lý luận trẻ với nhau trong công tác tuyên truyền cũng như trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội. Cán bộ Đoàn, lực lượng đoàn viên, thanh niên các cấp phải được thường xuyên bồi dưỡng, tự rèn luyện, được tạo điều kiện học tập kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ; được trang bị đầy đủ, vững chắc lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Năm là, phối hợp với Ban Tuyên giáo các cấp trong tăng cường hoạt động nắm các trang mạng xã hội và chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng “độc hại” một cách có hiệu quả. Chủ động phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ, tính toán sử dụng các giải pháp về công nghệ để ngăn chặn một cách triệt để các tin tức xấu độc trên các trang mạng. Thanh thiếu niên An Giang luôn theo dõi tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế qua các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, internet, mạng xã hội,... với tinh thần cầu thị, khả năng phân tích tình hình, tính xác thực và nhạy bén nên trước những luồng thông tin trái chiều, ít gây ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của đông đảo thanh niên trong tỉnh.

Tư tưởng của Lênin về vai trò, nhiệm vụ của thanh niên và đoàn thanh niên cộng sản đã vạch rõ nhiệm vụ của đoàn thanh niên và chỉ rõ phương pháp để đoàn thanh niên hoàn thành sứ mệnh của mình nhất là trong giai đoạn hiện nay và trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Chúng ta có thể tin rằng cuộc đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ được bảo vệ vững chắc. Đó là nhiệm vụ của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; đây cũng là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị trong đó có vai trò của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nói chung và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang nói riêng./.

Tài liệu tham khảo

1. V.I Lênin Toàn tập, Tập 41, NXB Tiến bộ Mát-xcơ-va, 1977.

2. Tài liệu tọa đàm “Đoàn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng”, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cụm thi đua Sông Hậu, 2019.

ThS. Lê Châu Mỹ Hoa - Khoa Lý luận cơ sở

các tin khác