Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

04:02 02/01/2020

Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam gần 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã khẳng định: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn soi đường, chỉ lối, dẫn dắt dân tộc ta, nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Từ thực tiễn phong phú, sinh động và những thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Đại hội IX của Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Trong quá trình tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như thực tiễn tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở nước ta luôn gắn liền với sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta ngày càng nhận thức đầy đủ hơn, toàn diện hơn, sâu sắc hơn về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và khẳng định: Chỉ có trên cơ sở trung thành, vận dụng đúng đắn, sáng tạo và không ngừng bổ sung, phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thì cách mạng Việt Nam mới có thể đi tới thắng lợi cuối cùng.

Đặc biệt, trong hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, nhân dân ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Kinh tế phát triển năng động, mức tăng trưởng cao của nền kinh tế nhiều năm qua liên tục được giữ vững; môi trường chính trị, văn hóa, xã hội ổn định và phát triển; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, khẳng định vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Điều đó là những minh chứng sinh động, khẳng định Đảng ta tuyệt đối trung thành và vận dụng, bổ sung, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn của cách mạng nước ta.

Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, các thế lực thù địch, những người cơ hội, xét lại đã lợi dụng những sai lầm trong công cuộc cải tổ của Liên Xô và một số nước XHCN ở Đông Âu, sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực, những hạn chế, bất cập trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới ở nước ta, từ đó họ ra sức xuyên tạc, phủ nhận, tấn công quyết liệt Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ lớn tiếng cho rằng, Chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời, lạc hậu. Rằng Chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ có giá trị ở cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, thế kỷ 21 không còn phù hợp nữa! Rằng, sự sụp đổ của mô hình CNXH hiện thực ở Liên Xô và các nước Đông Âu là minh chứng cho sự sụp đổ của Chủ nghĩa Mác-Lênin! Các thế lực thù địch còn ra sức xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh. Cho rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự sao chép Chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, đồng thời cố sức xiên xẹo hòng tạo ra sự đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với Chủ nghĩa Mác-Lênin! Cũng có những người đã cố tình tuyệt đối hóa tư tưởng Hồ Chí Minh để hạ thấp Chủ nghĩa Mác-Lênin…! Những năm gần đây, tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới, khu vực đã, đang và sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. "Mượn gió bẻ măng", các thế lực thù địch, phản động lại càng ra sức chống phá cách mạng Việt Nam. Họ tiếp tục chiêu trò cũ, công kích, xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá CNXH, chống phá công cuộc đổi mới đất nước vì độc lập dân tộc và CNXH. Như thường lệ, mỗi khi chúng ta triển khai đại hội đảng các cấp để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, các thế lực thù địch lại ra sức chống phá. Họ trắng trợn xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hòng tiến tới xóa bỏ nền tảng tư tưởng, lý luận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đã được hiến định trong Hiến pháp ra khỏi đời sống tinh thần của xã hội ta. Trên thực tế, sự chống phá của các thế lực thù địch đã làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân rơi vào tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", phai nhạt mục tiêu, lý tưởng XHCN, giảm sút niềm tin vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thiếu sự tin tưởng vào thắng lợi tất yếu của CNXH. Vì vậy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch là một nhiệm vụ cấp thiết của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Hiện nay, sự nghiệp đổi mới vì độc lập dân tộc và CNXH ở nước ta ngày càng đi vào chiều sâu. Những vấn đề mới đặt ra trong đời sống xã hội ngày càng nhiều, càng đòi hỏi phải có những lời giải đáp thuyết phục, có cơ sở lý luận và thực tiễn. Việc tiếp tục khẳng định, bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công cuộc đổi mới ở nước ta càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục kiên định, bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là đòi hỏi khách quan, là yêu cầu có tính nguyên tắc và có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp đổi mới đất nước vì độc lập dân tộc và CNXH.


Trung thành, kiên định và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi phải nắm vững mối quan hệ giữa kiên định và phát triển, phát triển trên cơ sở kiên định nguyên tắc cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định và phát triển phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam, với xu thế thời đại. Thực tiễn luôn biến đổi, phát triển nên lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng cần được bổ sung, đổi mới, phát triển nếu chúng ta không muốn lạc hậu so với cuộc sống.

Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống mở chứ không phải là một hệ thống khép kín, không thể coi những nhận thức đạt được cho đến ngày nay là những chân lý tuyệt đích cuối cùng. Không ngừng bổ sung, phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vừa là yêu cầu của thực tiễn cách mạng, vừa là yêu cầu nội tại của bản thân lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ có phát triển và thông qua phát triển, Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mới tự bảo vệ được mình, mới phát huy được sức mạnh, sức sống của mình đối với thời đại, đất nước.

Phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” với “chống”, lấy  “xây” là chính. Phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho toàn Đảng, toàn dân về bản chất cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Khẳng định những giá trị tư tưởng to lớn của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo đó, phải tích cực đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là đối với thế hệ trẻ, thanh niên, sinh viên, học sinh. Phải làm cho lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đi vào lòng người một cách thuyết phục, tránh áp đặt chủ quan, thiếu cơ sở lý luận và thực tiễn.

Đi đôi với việc tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phải kiên quyết đấu tranh với những quan điểm tư tưởng thù địch, sai trái; kiên quyết bảo vệ sự trong sáng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Theo đó, cần tổ chức nghiên cứu, nhận diện các quan điểm thù địch, sai trái xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ những luận điểm chung đến những luận điểm cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch; bảo đảm cho hoạt động đấu tranh phòng, chống những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch luôn chặt chẽ về nguyên tắc, vững vàng về quan điểm chính trị, sâu sắc về lý luận khoa học, sắc bén trong phương pháp và đạt chất lượng, hiệu quả cao. Huy động lực lượng rộng rãi các cơ quan nghiên cứu lý luận, các cơ quan nghiên cứu khoa học, các cơ quan thông tấn, báo chí… sử dụng tối đa các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để tiến công phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nâng cao chất lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng tăng hàm lượng khoa học, tăng độ sâu lý luận, tăng minh chứng thực tiễn, cập nhật thông tin mới, có luận cứ, luận chứng sắc bén, phân tích, luận giải có sức thuyết phục. Muốn vậy, cùng với việc tiếp tục đi sâu nghiên cứu lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phải đi sâu nắm bắt thực tiễn, nhất là những biến đổi của tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Kịp thời cung cấp và định hướng các thông tin liên quan đến vấn đề đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch dưới nhiều hình thức. Quan tâm đầu tư phương tiện cho các hoạt động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thiếu tướng PGS. TS NGUYỄN VĨNH THẮNG

Nguồn: QĐNDVN

các tin khác