Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020

09:05 18/01/2021

Năm 2020, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phải cho học viên nghỉ hơn 3 tháng để phòng dịch Covid-19, tiến hành vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và sử dụng cơ sở vật chất để bố trí khu cách ly 400 giường cho tỉnh, cùng với việc đang triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, thực hiện các Quy chế do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mới ban hành, Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang với nhiều điểm mới. Yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý tăng về số lượng, đa dạng về loại hình lớp học, đòi hỏi chất lượng ngày càng cao. Nhiều giảng viên giàu kinh nghiệm nghỉ hưu. Lực lượng giảng viên thiếu, ít kinh nghiệm. Trình độ chuyên môn, năng lực công tác của viên chức ở một số vị trí chưa đồng đều... Tất cả đã tác động, ảnh hưởng đến hoạt động, tiến độ mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng và công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học của Trường.

ThS. Nguyễn Thành Nhân -

Phó Hiệu Trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

Được sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sự phối hợp của sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, cùng với sự đoàn kết thống nhất của toàn thể viên chức, giảng viên, người lao động đã tạo điều kiện thuận lợi, góp phần cho Trường triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hoạt động tiếp tục được duy trì nền nếp và có bước phát triển. Nội quy, quy chế được thực hiện nghiêm, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. Ban Giám hiệu có đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, tạo môi trường làm việc dân chủ, trách nhiệm, tác động tích cực đến nhận thức và hành động của từng viên chức, giảng viên, người lao động và học viên. Toàn thể viên chức, giảng viên, người lao động quyết tâm, đoàn kết thống nhất, triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả khá toàn diện.

Ban Giám hiệu tiếp tục quan tâm lãnh đạo thực hiện và tiến hành các bước sơ kết Đề án 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng hoạt động của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch 103-KH/TU ngày 25/02/2020, kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc phòng, chống dịch Covid-19. Đề ra chủ trương, được toàn thể viên chức, giảng viên đồng lòng thực hiện không nghỉ Hè, bù lại thời gian nghỉ phòng dịch, để tập trung hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020.

Lần đầu tiên: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực tế tại các trung tâm chính trị huyện, thị, thành trong tỉnh; giúp đỡ, hướng dẫn nghiệp vụ về: Mẫu giáo án, chuyên đề cải cách hành chính, mở lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức lý luận và thực tiễn cho 27 cán bộ, giảng viên các trung tâm chính trị cấp huyện; Hội nghị giao ban công tác lý luận chính trị năm 2020. Mở 2 lớp bồi dưỡng chức danh bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã. Phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ của Trường Đại Cần Thơ mở các lớp bồi dưỡng Tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Thực hiện Nghị Quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới: Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35, thành lập Tổ chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Nghị quyết 35, xây dựng chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” trên Cổng thông tin điện tử, Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn, xây dựng facebook Angiang Thịnh vượng, liên kết các tài khoản mạng xã hội facebook của thành viên, xây dựng kế hoạch, phân công viết bài cộng tác web “Việt Nam thịnh vượng” của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Khảo sát thực tế ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, phục vụ giảng dạy, học tập tại Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị khu vực II. Đặt hàng viết và đưa vào vận hành phần mềm tạo đề thì trắc nghiệm, phần mềm xếp lịch giảng dạy, công bố điểm, đánh giá giảng viên nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, giảng dạy và học tập. Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015, phù hợp với các Quy chế mới được ban hành. Triển khai xây dựng phòng họp trực tuyến. Khánh thành và đưa vào sử dụng toà nhà hội trường- thư viện 5 tầng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Tổng số lớp giảng dạy, quản lý, phục vụ năm 2020 là 42 lớp, trong đó năm 2019 chuyển sang 11 lớp (đã bế giảng); khai giảng mới 31 lớp gồm: Cao cấp LLCT 01 lớp; trung cấp LLCT-HC 11 lớp (có 03 lớp ngoài kế hoạch); bồi dưỡng 19 lớp.

Hoàn thành 100% kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2020: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức thành công Tọa đàm “Tự hào truyền thống 90 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Hội thảo khoa học cấp tỉnh chủ đề “An Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội thảo góp ý các chuyên đề Chương trình bí thư đảng ủy đồng thời chủ tịch UBND cấp xã. Tọa đàm cấp Trường chủ đề “Tư tưởng của V.I.Lênin về nhà nước và cách mạng - Giá trị lý luận và thực tiễn”; “Sự đóng góp quan trọng của Ph.Ăngghen vào quá trình hình thành, bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác”; “Thực hiện pháp luật dân chủ ở cơ sở”. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang mở các hội thảo, tập huấn. Tổ chức đoàn khảo sát thực tế tại 5 huyện, thị để có cơ sở thực tiễn xây dựng Chương trình bồi dưỡng chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã. Viên chức, giảng viên tích cực tham gia viết tham gia hội thảo, đăng báo, tạp chí, dự thi về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị do Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức đạt 1 giải C, 1 giải khuyến khích…

Hội đồng khoa học nhà trường xét duyệt tên, thuyết minh đề cương đề tài nghiên cứu khoa học, thẩm định kinh phí và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ các chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020. Thông qua bài giảng cho 03 chuyên viên để chuyển ngạch giảng viên; đánh giá khảo sát, nghiên cứu thực tế và viết thu hoạch, bổ sung thực tiễn (08 giảng viên đạt loại giỏi, 08 giảng viên đạt loại khá); thao giảng cấp khoa, cấp trường (16 giảng viên đạt loại giỏi cấp khoa, 14 giảng viên đạt loại giỏi và 01 đạt loại khá cấp Trường); công nhận 10 sáng kiến, kinh nghiệm cấp phòng, khoa; 12 sáng kiến, kinh nghiệm cấp Trường.

Ban Giám hiệu, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng quan tâm thực hiện công tác thi đua, khen thưởng: Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế làm việc Hội đồng thi đua khen thưởng của Trường; rà soát tiêu chí thi đua và phát động thi đua đầu năm; viên chức đăng ký thi đua, sáng kiến kinh nghiệm, phát huy tốt tinh thần sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong từng đợt thi đua có tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt, đồng thời phê bình những cá nhân, tập thể không hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2020, biểu dương, khen thưởng: 5 cá nhân có đóng góp tích cực trong Hội thảo khoa học cấp tỉnh kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 2 cá nhân đạt thành tích trong cuộc thi viết về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị; 8 cá nhân đạt thành tích trong Hội thao các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII- năm 2020; 15 tập thể tham gia các hoạt động văn thể chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 05 tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 37 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 05 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 01 cá nhân đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 03 cá nhân đề nghị Bằng khen UBND tỉnh. Trường giữ vững danh hiệu “Cơ quan văn hóa” và “Trường học đạt chuẩn an ninh trật tự”.

Hoạt động phong trào, nhân văn, xã hội từ thiện: Tổ chức họp mặt, giao lưu thể thao, văn nghệ... nhân các ngày lễ, kỷ niệm 8/3, 26/3, 30/4, 1/5, 1/6, 2/9, 20/11, 22/12, Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấ. Viên chức, người lao động tích cực tham đóng góp: Quỹ phòng, chống thiên tai; Quỹ Mái ấm công đoàn; Quỹ xã hội từ thiện để xây dựng nhà tình nghĩa. Ủng hộ 01 ngày lương cho một công đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (trên 10 triệu đồng). Phối hợp thực hiện các mô hình dân vận khéo: “Thực hành tiết kiệm” đã tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước trong các hoạt động của Trường khoảng 100.000.000đ. Tặng 1.000 khẩu trang cho nhân dân các xã vùng biên giới huyện An Phú góp phần phòng, chống dịch COVID-19. Xây dựng nhà cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Mỹ An huyện Chợ Mới trị giá 50 triệu đồng. Chi hỗ trợ 5 triệu đồng cho: Hội nạn nhân Chất độc da cam - Dioxin, TP.LX; Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang; Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh An Giang...

Trong năm 2021, Trường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, hiệu quả, nhân văn và sớm đạt trường chính trị chuẩn.

Triển khai, cụ thể hoá chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và quy chế, hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thành chương trình, kế hoạch công tác của Trường, hoàn thành tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án 04-ĐA/TU, ngày 24/10/2014 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, giảng viên, hoàn thiện cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập.

Tiếp tục cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập, nâng cao chất lượng giảng dạy ở các lớp. Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nhằm nâng cao ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện của học viên. Tăng cường và tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, nội dung bồi dưỡng các chức danh góp phần nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở.

Nâng cao chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học, trong đó triển khai 01 đề tài khoa học cấp tỉnh, 02 đề tài cấp cơ sở, nghiệm thu 01 đề tài cấp cơ sở; nâng cao chất lượng Bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn”; tổ chức 01 Hội thảo khoa học cấp tỉnh, 01 Hội thảo khoa học cấp trường và 03 Tọa đàm khoa học cấp trường; sinh hoạt 12 chuyên đề khoa học; tổ chức thao giảng cấp khoa, cấp trường và tham dự thao giảng cấp Học viện; bảo đảm số lượng và chất lượng bài viết đăng Cổng thông tin điện tử của Trường; nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế và kinh nghiệm, sáng kiến  của giảng viên.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong đó tập trung vào vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên; giữ vững đoàn kết nội bộ; quan hệ trong sáng với mọi người; có tình thương yêu đồng chí, đồng nghiệp; giải quyết dứt điểm những việc trọng tâm, bức xúc, nổi cộm; thực hiện đạt kết quả tốt các mô hình học tập và làm theo Bác.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35: Lồng ghép vào giảng dạy trong chương trình lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính; các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; quan tâm lập luận, phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chỉ rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Giảng viên thực hiện kế hoạch phân công viết bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh liên kết tài khoản mạng xã hội facebook Angiang Thịnhvượng và facebook của các thành viên Tổ giúp việc, viên chức, giảng viên, học viên; tăng cường phối hợp, kết nối với các lực lượng lan toả sâu rộng tin, bài, nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên mạng Internet.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; hoàn tất việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015; hoàn thành việc đầu tư phòng họp và phát huy hình thức họp trực tuyến; cải tiến hiệu quả công tác văn thư - lưu trữ, nhanh chóng đưa vào sử dụng phần mềm hệ thống quản lý, xử lý văn bản ioffice (khối UBND) và phần mềm hệ thống quản lý, xử lý văn bản của Tỉnh uỷ để thông suốt trong việc tiếp nhận, trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường xử lý văn bản trên mạng, hạn chế tối đa văn bản giấy; quan tâm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, phục vụ tốt hơn công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Giám hiệu, công tác giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên và học tập của học viên.

Tiếp tục phát triển các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các phong trào văn thể mỹ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; tham gia có hiệu quả Hội thao truyền thống các trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX tại tỉnh Tiền Giang; các phong trào thi đua do Khối thi đua số 9 (các trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long), Khối 5 Các cơ quan Đảng và Khối I - Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức, phát động.

Tiếp tục phát huy truyền thống nhân văn, đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ gia đình chính sách, học viên, đồng chí, đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn./.

các tin khác