Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Đề dẫn Tọa đàm khoa học: “Vai trò của giảng viên lý luận chính trị đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”

02:14 14/09/2021

Chiều ngày 16 tháng 9 năm 2021, Khoa Lý luận cơ sở tổ chức Toạ đàm khoa học cấp Trường với chủ đề: “Vai trò của giảng viên lý luận chính trị đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Suốt 76 năm thành lập nước, 91 năm thành lập Đảng, dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhất là những thành tựu nổi bật sau 35 năm đổi mới được Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định, chính là nhờ sự kiên định, nắm vững và vận dụng sáng tạo, đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của cách mạng Việt Nam và phù hợp với quy luật phát triển của thời đại. Những kết quả đó minh chứng cho con đường mà Đảng và Bác Hồ, nhân dân ta là hoàn toàn đúng đắn, “phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử”.

Đảng ta từ khi thành lập đến nay và trong quá trình lãnh đạo cách mạng luôn quan tâm đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”. Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng luôn có những chỉ đạo cụ thể về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trước tình hình, các thế lực thù địch, phản động bằng nhiều thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân ta. Chúng tìm mọi cách để xóa bỏ XHCN bằng việc tấn công, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sự tác động từ mặt tiêu cực của nền kinh tế thị trường đã làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân giảm sút niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự tất yếu thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khoá XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, luận điểm xuyên tạc là đòi hỏi khách quan đây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách trước mắt mà còn là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng, cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó có vai trò của hệ thống các trường chính trị, các Trung tâm Chính trị cấp huyện nói chung, các giảng viên lý luận chính trị nói riêng.

Thực hiện theo Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 475-HD/HVCTQG-TCT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trường chính trị cấp tỉnh, các Trung tâm chính trị cấp huyện có vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị là những “chiến sĩ tiên phong, gương mẫu” trên mặt trận này. Nhận thức được nhiệm vụ quan trọng đó, trong những năm qua Đảng ủy và Ban Giám hiệu trường chính trị Tôn Đức Thắng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai quán triệt sâu, rộng nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị; Ban Bí thư; Ban Tuyên giáo Trung ương; Hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, của tỉnh ủy đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.Trên cơ sở đó, đã tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong toàn thể đội ngũ giảng viên về nhiệm vụ này.

Gắn với công tác chuyên môn, thông qua bài giảng, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Giảng viên không chỉ là người cung cấp tri thức,mà còn là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - lý luận của Đảng, từng bài giảng phải thể hiện được tính khoa học, tính đảng, tính chiến đấu sâu sắc, toát lên niềm tin mãnh liệt vào sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo. Đồng thời, giúp cho học viên hình thành, phát triển thế giới quan, phương pháp luận khoa học, hình thành niềm tin khoa học, từng bước rèn luyện, củng cố phẩm chất và bản lĩnh chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, bồi đắp khả năng nhìn nhận, đánh giá khi tiếp cận các thông tin đa chiều, có đủ sức “đề kháng”, “miễn dịch” với sự xâm nhập của các luận điệu sai trái, thù địch, với sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống.. Mặt khác, thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, giảng viên lý luận chính trị cũng góp phần quan trọng làm sáng tỏ những giá trị bền vững, đồng thời góp phần bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; kịp thời làm sáng tỏ nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Từ đó, làm căn cứ khoa học cho việc bác bỏ những quan điểm sai trái, khẳng định giá trị khoa học và tính cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, góp phần định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội.

Với ý nghĩa quan trọng và tính cấp thiết đó, để hoàn thành kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021 của trường Chính trị Tôn Đức Thắng; đưa Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị đi vào thực tiễn cuộc sống đạt hiệu quả cao; nâng cao năng lực tư duy lý luận, năng lực nhận diện đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ở các Trung tâm chính trị huyện, thị, thành phố và giảng viên trường chính trị Tôn Đức Thắng. Đồng thời, nâng cao nhận thức, vị trí, vai trò, trách nhiệm của giảng viên lý luận chính trị trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tăng cường giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm học thuật trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong công tác giảng dạy lý luận chính trị của các nhà khoa học, quản lý, các giảng viên lý luận chính trị. Trường Chính trị Tôn Đức Thắng An Giang tổ chức Tọa đàm khoa học cấp trường với chủ đề: “Vai trò của giảng viên lý luận chính trị đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, tôi xin chân thành cảm ơn các giảng viên trường Chính trị Tôn Đức Thắng; các giảng viên tại các Trung tâm chính trị các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã nhiệt liệt hưởng ứng và tham gia viết bài. Xin nồng nhiệt chào đón Quý Đại biểu, các nhà khoa học, các giảng viên đã tham dự buổi tọa đàm hôm nay!

Chúng tôi rất trân trọng và đánh giá rất cao những nỗ lực nghiên cứu và đóng góp quý báu trên nhiều phương diện khác nhau liên quan đến chủ đề Tọa đàm. Để buổi Tọa đàm hôm nay diễn ra thành công tốt đẹp, phù hợp với thời gian đã định, Ban Tổ chức đề nghị các tác giả, các đại biểu dành nhiều thời gian tham luận tích cực, tập trung  làm rõ những nội dung chủ yếu sau:

1. Làm rõ những nội dung chủ yếu, bối cảnh mới tác động đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

2. Vai trò, trách nhiệm của giảng viên lý luận chính trị đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trong: việc nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy lý luận chính trị; trong công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; đề xuất giải pháp.

3. Vai trò của các giảng viên Trung tâm chính trị huyện, thị, thành phố ở tỉnh An Giang đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

4. Vận dụng việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào từng bài giảng cụ thể.

các tin khác