Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Đề dẫn Hội thảo khoa học: "75 năm tác phẩm Sửa đổi lối làm việc – Nội dung và giá trị thời đại"

08:17 12/10/2022

“Sửa đổi lối làm việc” là tác phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy bút danh là X.Y. Z viết vào tháng 10 năm 1947, một tác phẩm đặc biệt quan trọng để huấn luyện, giáo dục, rèn luyện phương pháp, đạo đức và phong cách làm việc cho cán bộ đảng viên của Đảng ta. Ý nghĩa, tầm quan trọng của tác phẩm đã được khẳng định tại bối cảnh lịch sử hiện tại và trong suốt 75 năm trôi qua chưa bao giờ tính thời sự, ý nghĩa chân lý của tác phẩm bị lỗi thời, lạc hậu hay bị phủ nhận.

Nhìn lại tình hình thế giới thời điểm tháng 10 năm 1947, chúng ta càng nhìn nhận rõ ý nghĩa của tác phẩm hơn. Lúc này, Chiến tranh thế giới lần thứ II kết thúc với thắng lợi thuộc về đồng minh và phe xã hội chủ nghĩa; một số Đảng cộng sản nắm quyền lãnh đạo xã hội. Nhận thức của nhân dân và cán bộ, đảng viên về Đảng cộng sản, về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng Đảng còn mơ hồ. Trong một số Đảng cộng sản, khuynh hướng bảo thủ hoặc phái cánh tả vẫn tồn tại, dẫn đến sự thiếu thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng và phương thức lãnh đạo của Đảng cầm quyền... Điều này ảnh hưởng đến nhận thức và hành động của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Đảng ta cần phải được chấn chỉnh. 

Về tình hình trong nước, Đảng cầm quyền, nắm quyền lãnh đạo xã hội nhưng lại rút vào hoạt động bí mật. Cuộc kháng chiến bước vào giai đoạn quyết liệt. Chiến dịch Thu-Đông 1947 đang diễn ra, Đảng phải tiến hành chỉnh đốn, “sốc lại đội hình”, tăng thêm sức mạnh để chuẩn bị cho tổng tấn công Chiến dịch Tây Bắc 1950 và 1953-1954. Tình hình trong nội bộ Đảng, trong cán bộ, đảng viên xuất hiện một số biểu hiện quan liêu, tiêu cực. Công tác xây dựng Đảng bộc lộ một số thiếu sót, khuyết điểm, lúng túng trong nhận thức và thực hiện. Hồ Chí Minh đã có một số bài viết:“Thư gửi các đồng chí Bắc bộ - tháng 3-1947; Thư gửi các đồng chí Trung bộ, giữa năm 1947… phê phán, chấn chỉnh, nhắc nhở những khuyết điểm của cán bộ đảng viên nhưng sự chuyển biến còn chậm. Người thấy cần có một tác phẩm hoàn chỉnh hơn nhằm định hướng, chấn chỉnh kịp thời công tác xây dựng Đảng để cho cán bộ, đảng viên toàn Đảng nghiên cứu, học tập.

Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc gồm 6 phần: Phê bình và sửa chữa; Mấy điều kinh nghiệm; Tư cách và đạo đức cách mạng; Vấn đề cán bộ; Cách lãnh đạo; Chống thói ba hoa. Đây là tác phẩm có giá trị ý nghĩa rất sâu sắc suốt 75 năm trôi qua, tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" vẫn mang hơi thở thời đại, nhất là trong tình hình hiện nay khi Đảng ta đã và đang không ngừng đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hội thảo "75 năm tác phẩm sửa đổi lối làm việc - Nội dung và giá trị thời đại” là dịp chúng ta tuyên truyền, khẳng định giá trị, ý nghĩa tính chân lý của những di huấn Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra trong tác phẩm, đồng thời đã được thực tiễn 75 sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân ta Việt Nam kiểm nghiệm và chứng minh. Qua đó tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với toàn Đảng, toàn dân ta và với cả thế giới; khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam, nền tảng tư tưởng của toàn Đảng, toàn dân tộc Việt Nam. Hội thảo cũng là dịp chúng ta tỏ lòng tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, thấm nhuần và thông suốt từ tử tưởng đến hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI tỉnh Đảng bộ An Giang, tiếp tục đưa An Giang phát triển vững chắc theo con đường mà Bác, Đảng ta và nhân dân ta đã và đang xây dựng

Qua hơn 1 tháng triển khai Kế hoạch Hội thảo – Kế hoạch số 33KH-TCTTĐT, ngày 01 tháng 8 năm 2022, Ban Tổ chức đã nhận được 98 tham luận không chỉ của viên chức, giảng viên, học viên Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, mà còn có sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ nghiên cứu giảng dạy từ Học viện chính trị Khu vực II, Học viện chính trị Khu vực IV, các Trường Chính trị khu vực Đồng Bằng Sông Cửa Long, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh An Giang. Trong đó, có 21 bài tham luận được các tác giả nghiên cứu, đánh giá sâu, góp phần làm rõ nội dung, ý nghĩa tác phẩm. 20 tham luận tác giả khai thác xoay quanh các vấn đề về công tác xây dựng Đảng, cán bộ và công tác cán bộ, phẩm chất đạo đức, phong cách của cán bộ, được thể hiện khá phong phú . Ở nội dung vận dụng tác phẩm vào thực tiễn tại Tỉnh An Giang vào cơ quan, đơn vị và thực tiễn công tác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được các tác giả vận dụng rất sáng tạo thông qua 32 bài viết. Nhìn chung các bài tham luận gửi đến Hội thảo, được Ban tổ chức đánh giá có chuyên môn cao và tính thực tiễn phong phú, đã góp phần khẳng định và làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn của tác phẩm xoay quanh các vấn đề như: khẳng định nội dung, tầm nhìn và ý nghĩa của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; Vận dụng nội dung tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân,...Tuy nhiên do quy mô tổ chức và mục đích yêu cầu của Hội thảo Ban tổ chức chỉ chọn và đưa vào kỷ yếu cho Hội thảo lần này 73 bài viết trên tổng số 98 bài tham luận gửi đến cộng tác.

Để góp phần làm thực hiện mục tiêu của Hội thảo, chúng tôi đề nghị quý vị đại biểu phát huy trí tuệ, tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn những vấn đề như: Bối cảnh lích sử, ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại của tác phẩm; Những quan điểm, những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh trong Tác phẩm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cán bộ và công tác cán bộ; Những chỉ dẫn về đạo đức cách mạng, phong cách của cán bộ; vận dụng những di huấn của Bác trong tình hình mới, tại An Giang…..

Chúng tôi hy vọng rằng, qua Hội thảo có thể giúp chúng ta vận dụng tư tưởng của Bác phù hợp, sáng tạo hơn để tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết thống nhất; để cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng đạo đức, lối sống; rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao tính chiến đấu của người đảng viên; khắc phục chủ nghĩa cá nhân./.

các tin khác