Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Đề dẫn Tọa đàm khoa học: “Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI vào giảng dạy chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng”

06:06 18/12/2021

Chiều ngày 20 tháng 12 năm 2021, Khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức Toạ đàm khoa học cấp Trường với chủ đề: “Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI vào giảng dạy chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng”.

Việc giảng dạy lý luận chính trị nói chung, giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Am Giang nói riêng là một tất yếu, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh nhà. Bởi:

Xuất phát từ phương châm: Lý luận gắn với thực tiễn, học đi đôi với hành. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lý luận mà không có liên hệ thực tiễn là lý luận suông”(1); “Thực tiễn không có lý luận dẫn đường thì thành thực tiễn mù quáng”(2). Do đó, việc giảng dạy lý luận chính trị ở trường chính trị tỉnh thì việc vận dụng nội dung Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh là yêu cầu không thể thiếu.

Việc vận dụng nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang vào giảng dạy ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng để góp phần nâng cao tính lãnh đạo, tính chiến đấu và tính giáo dục trong bài giảng. Vì:

Tính lãnh đạo: Nghĩa là trong giảng dạy đưa nội dung nghị quyết vào để khái quát thành tư tưởng, quan điểm chỉ đạo và định hướng cho người học chấp hành và vận dụng sáng tạo trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết có hiệu quả sau khi ra trường.

Tính chiến đấu thể hiện: Qua giảng dạy sẽ chỉ ra những thành tựu đạt được để tự hào, để tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng mới mà Nghị quyết Đại hội Đảng bô tỉnh đã vạch ra. Song, cùng với những thành tựu đạt được sẽ chỉ ra những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân của nó, nhất là nguyên nhân chủ quan để nhận thức đúng đắn, có biện pháp khắc phục tốt, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương, đó là cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tính giáo dục: Đưa nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bô tỉnh vào giảng dạy là dịp để giảng viên và học viên tiếp tục học tập, quán triệt sâu sắc hơn chủ trương, nghị quyết của tỉnh Đảng bộ; để không chỉ chấp hành, vận dụng và tổ chức thực hiện mà còn là cơ sở để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, sự ủng hộ, sự quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh.

Điều đặc biệt hơn, đối với giảng viên Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; quá trình nghiên cứu vận dụng nghị quyết vào giảng dạy sẽ là cơ sở để phát hiện những vấn đề cần nghiên cứu, cần tổng kết thực tiễn, cần tìm kiếm giải pháp để góp phần thực hiện thằng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh; từ đó sẽ hình thành nên những chủ đề nghiên cứu khoa học như: Chủ đề cho bài viết đăng báo, tạp chí; chủ đề Hội thảo, Toạ đàm; chủ đề đề tài khoa học… Kết quả nghiên cứu sẽ đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đề ra chủ trương, nghị quyết sát hợp về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo… ở địa phương trong thời giang tới.

Kính thưa quý đại biểu và toàn thể các đồng chí!

Với yêu cầu khách quan của việc vận dụng nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang vào giảng dạy ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng cũng chính là mục tiêu của buổi Toạ đàm hôm nay. Vì vậy, chúng ta cần phát biểu, thảo luận, trao đổi làm rõ những nội dung dưới đây:

Một là, sự cần thiết phải vận dụng nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang vào giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng.

Hai là, những nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI cần đưa vào nội dung bài giảng ở các phần học thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị.

Ba là, phát hiện để đề xuất, hình thành những nội dung nghiên cứu khoa học ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trong thời gian tới, vừa góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho tỉnh nhà, vừa góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đi vào cuộc sống.

các tin khác