Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Đề dẫn Hội thảo khoa học: “Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên hướng đến mục tiêu Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt chuẩn mức 1 trong năm 2023”

09:33 26/05/2023

Kính thưa quý vị đại biểu!

Trường chính trị là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ duy nhất ở cấp tỉnh, trường được đánh giá tương đương với trường Đại học; cán bộ, đảng viên tốt nghiệp qua trường chính trị là điều kiện quan trọng để quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm. Cho nên, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị cấp tỉnh là một trong những yếu tốt quan trọng, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở và tương đương ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Vì vậy, xây dựng trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở thành trường chính trị chuẩn) là một trong những giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là yêu cầu cấp thiết trong thời gian tới. Theo đó, trường chính trị đạt chuẩn thực sự là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của địa phương, đồng thời là cơ quan nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, tham vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tiêu chí trường chính trị chuẩn, có 6 nhóm tiêu chí: Về thể chế, quy định; về đội ngũ cán bộ, viên chức; về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; về xây dựng văn hóa Trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, tài chính. Trường chính trị chuẩn được quy định có 2 mức: chuẩn mức 1 và chuẩn mức 2; để đạt chuẩn mức 1, trường chính trị phải đạt các chỉ tiêu của 6 nhóm tiêu chí trên; thời gian đánh giá các tiêu chí để công nhận trường chính trị chuẩn là quá trình 05 năm cho đến thời điểm đề nghị xét công nhận trường chính trị chuẩn (mức 2, phải đạt 6 nhóm tiêu chí ở chuẩn mức 1 nhưng với các chỉ tiêu cao hơn).

Sau khi quán triệt, triển khai Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về Trường chính trị chuẩn. Sau đó, Ban Thường vụ ban hành Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 22/12/2021 về xây dựng và phát triển Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn (Đề án 04). Trường đã tổ chức quán triệt nội dung Đề án 04 đến toàn thể giảng viên, viên chức.

Trên cơ sở đó, Đảng uỷ Trường đã ra Nghị quyết số 04-NQ/TCTTĐT, ngày 18-01-2022 về xây dựng và phát Triển Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn (Nghị quyết 04); đồng thời, Ban Giám hiệu Trường đã ban hành Kế hoạch số 31-KH/TCTTĐT ngày 14-6-2022 thực hiện Đề án 04 và Nghị quyết 04 về xây dựng và phát Triển Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 (Kế hoạch 31); phân công nhiệm vụ cụ thể các phòng, khoa và từng viên chức, giảng viên nhà trường với lộ trình thực hiện cụ thể nhằm đạt các tiêu chí, chỉ tiêu.

Đây là nhiệm vụ hết sức cấp thiết và khách quan, hoàn toàn phù hợp với mong muốn của toàn bộ cán bộ, đảng viên, người lao động của trường. Với bản lĩnh và trí tuệ của mình đội ngũ cán bộ, đảng viên đều nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của trường chính trị, và việc nâng chất trường chính trị để đạt chuẩn là nhu cầu và cũng chính là mục tiêu phấn đấu trong chiến lược phát triển của trường.

Lãnh đạo trường Chính trị Tôn Đức Thắng dành sự quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, và năng lực công tác. Nhà trường xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể về đào tạo bồi dưỡng đối với đội ngũ giảng viên, đặc biệt là đội ngũ giảng viên trẻ, và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Hàng năm trường thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch đào tạo đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, chú trọng hoàn thiện các tiêu chí về trình độ Trung cấp lý luận chính trị, Cao cấp lý luận chính trị và Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin. Thường xuyên cử các bộ, giảng viên tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Vì vậy đa số các giảng viên đã được chuẩn hóa về trình độ, đáp ứng được tiêu chuẩn trường chính trị chuẩn mức 1 trong năm 2023.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Hội thảo lần này có ý nghĩa rất lớn trong việc góp phần thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể Trường, để hướng đến đạt trường chính trị chuẩn bước 1 trong năm 2023, là dịp để chúng ta, tuyên truyền và khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện các tiêu chí Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt chuẩn mức 1 trong năm 2023.  Từ đó nâng cao ý chí, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên hướng đến hoàn thành mục tiêu chung của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt chuẩn mức 1 trong năm 2023.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Để buổi Hội thảo đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Ban Tổ chức đề nghị các nhà khoa học tập trung thảo luận, phân tích, luận giải, làm rõ thêm một số vấn đề trọng tâm sau:

Một là, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong nhận thức về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt các tiêu chí trường Chính trị chuẩn.

Hai là, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Trường; trong hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; trong xây dựng văn hóa trường đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương.

Ba là, vai trò của của học viên trong việc xây dựng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn.

các tin khác