Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Đề dẫn Tọa đàm khoa học: “Một số VĐ LL và TT về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam - Những chỉ dẫn quý báu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay”

08:28 20/12/2022

Sáng 20/12, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Tọa đàm khoa học cấp trường với chủ đề: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Những chỉ dẫn quý báu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay”.

Đảng ta đã khẳng định: “Theo quy luật tiến hoá của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội”; “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử”. Điều đó đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đấu tranh cách mạng từ khi Đảng ta ra đời cho đến nay.

Suốt quá trình đổi mới đất nước, nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng rõ. Tại Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa”.

Vậy, chủ nghĩa xã hội là gì và đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào? Đó là những vấn đề lớn luôn luôn được Đảng ta trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi, lựa chọn nhằm từng bước hoàn thiện đường lối, quan điểm và tổ chức thực hiện, làm sao để vừa theo đúng quy luật chung, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và on đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phủ Trọng do Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản sẽ trả lời những câu hỏi đó.

Mục đích xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đặc biệt là tổng kết lý luận về đường lối đổi mới và những bài học kinh nghiệm, những vấn đề có tính quy luật từ thực tiễn công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ta. Đồng thời, đây cũng là tài liệu để quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa ở Việt Nam, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong toàn xã hội, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện những mục tiêu chiến lược Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Kính thưa các đồng chí,

Cuốn sách gồm 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung các bài viết, bài phát biểu thể hiện tầm cao lý luận, bàn về những vấn đề lý luận rất rộng, nhưng cách trình bày lại rất dung dị, được chắt lọc, tổng kết thực tiễn, lấy đời sống thực tiễn để chứng minh, thuyết phục. Do vậy, các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư đều có sức cảm hóa, lan tỏa đặc biệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; là những chỉ dẫn quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo vào thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị mà Đảng và nhân dân giao phó; đặc biệt là góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Kính thưa các đồng chí,

Qua gần 04 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch số 36-KH/TCTTĐT về tổ chức Tọa đàm cấp Trường, với chủ đề: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Những chi dẫn quý báu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay”, Ban Tổ chức Tọa đàm đã nhận được 49 bài viết, qua đó, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 42 bài viết để làm Kỷ yếu Tọa đàm khoa học.

Nhìn chung, các bài viết được chuẩn bị công phu, có chiều sâu, đảm bảo chất lượng và mang tính khoa học cao của các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy từ Học viện chính trị Khu vực IV, các Trường Chính trị tỉnh, thành bạn; các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh và đội ngũ viên chức, giảng viên và học viên đang nghiên cứu, học tập tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng. Trong đó, có 19 bài tham luận được các tác giả nghiên cứu, phân tích, làm nghĩa của Tác phẩm đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; có 23 bài tham luận được tác giả khai thác, thể hiện khá phong phủ xoay quanh các vấn đề về vận dụng nội dung - chi dẫn quý báu của Tác phẩm trong thực tiễn, góp phần bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Kính thưa quý vị đại biểu! Trường Chính trị tỉnh,

Tọa đàm khoa học là dịp sinh hoạt chính trị, tư tưởng quan trọng, nhằm tuyên truyền và khẳng định nội dung, giá trị, tầm nhìn và những chỉ dẫn quý báu trong Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng thời, khẳng định những giá trị lý luận và thực tiễn quý báu trong quá trình lãnh đạo của Đảng ta trong hơn 92 năm qua, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên và học viên trong giảng dạy, học tập, cũng như việc thực thi nhiệm vụ chính trị được giao, để cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

Với ý nghĩa đó, tôi trân trọng đề nghị các nhà khoa học, nhà quản lý và quý đại biểu phát huy trí tuệ, tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc thêm những vấn đề như sau:

Thứ nhất, tầm quan trọng, những vấn đề lý luận và thực tiễn qua các bài viết trong Cuốn sách.

Thứ hai, giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn, nhận thức mới của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội hiện nay.

Thứ ba, những luận điểm - chỉ dẫn trong Cuốn sách về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Thứ tư, vận dụng nội dung các bài viết trong Cuốn sách vào việc nghiên cứu khoa học và giảng dạy lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh An Giang nói chung Trường Chính trị Tôn Đức Thắng nói riêng.

Thứ năm, vận dụng nội dung các bài viết trong Cuốn sách vào thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đặc biệt là gắn các nội dung của tác phẩm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiện nay.

các tin khác