Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Đề dẫn Hội thảo khoa học: "An Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

02:34 14/05/2020

Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2020, tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Tỉnh với chủ đề: “An Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Từ nhiều thập kỷ nay, đối với người Việt Nam ta và bầu bạn thân thiết trên thế giới, ngày 19/5 hằng năm đã trở thành một ngày kỷ niệm thiêng liêng, một ngày trọng đại, có nhiều ý nghĩa sâu sắc. Hôm nay, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020), tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, với tất cả tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn, chúng ta long trọng tổ chức Hội thảo khoa học "An Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đây là sinh hoạt chính trị - khoa học nhằm tôn vinh vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng, và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một Di sản hết sức quý báu và trường tồn, đó là thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây thật sự là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta, mãi mãi là niềm tự hào vô hạn, nguồn cổ vũ to lớn đối với các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau, là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, dẫn dắt Đảng ta, dân tộc ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho yêu nước, ở một vùng quê giàu truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng, chứng kiến cảnh nước mất, nhà tan, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm hấp thụ truyền thống văn hoá của dân tộc mà giá trị tập trung nhất là lòng yêu nước thiết tha, ý chí đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất, tinh thần khoan dung nhân ái, cố kết cộng đồng... Chính nền văn hoá ấy là một cội nguồn hun đúc nên nhân cách Hồ Chí Minh và là một nguồn gốc hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ra đi tìm đường cứu nước khi 21 tuổi, với khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho dân, cho nước, Người bôn ba khắp năm châu bốn biển, vừa lao động, học tập, vừa quan sát, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới. Hồ Chí Minh đã tham gia hoạt động trong Đảng Xã hội Pháp, là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người Cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Chính cuộc hành trình này đã giúp Người hiểu rõ cội nguồn những khổ đau của nhân dân lao động là ở sự áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản đế quốc và hình thành nên ý thức giai cấp rõ rệt. Vì thế, Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin một cách tự nhiên, như một tất yếu lịch sử, và đã tìm thấy ở đó những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập vào năm 1930, cùng Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối cách mạng Việt Nam đã cơ bản được hình thành, con đường cứu nước của Việt Nam đã cơ bản được xác định. Sự đúng đắn ngay từ đầu của tư tưởng, đường lối cách mạng Việt Nam do Hồ Chí Minh vạch ra đã được thực tiễn chứng minh và khẳng định; và chính trong quá trình vận động của cách mạng, tư tưởng, đường lối đó ngày càng được bổ sung, phát triển và hoàn thiện dần, trở thành ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của cách mạng tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, Nhà nước do dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", giải phóng hoàn toàn miền Bắc, xây dựng hậu phương lớn cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Đó là thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi bước đầu với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế mà hiện nay nhân dân ta đang tiến hành.

Công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta như non cao, biển rộng. Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta.

Từ thực tiễn cách mạng nước ta hơn 90 năm qua, từ những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta kể từ khi có Ðảng đã cho thấy rằng: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là chỉ dẫn quý báu giúp toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, là kim chỉ nam cho con đường Cách mạng Việt Nam vượt qua phong ba bão táp để đi đến những bến bờ thắng lợi. Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung lớn, quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lợi ích nhóm, tự diễn biến, tự chuyển hóa; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng. Ðiều này đang được Ðảng ta thực hiện quyết liệt, được đông đảo nhân dân tin tưởng, đồng tình và ủng hộ, nhất là trong bối cảnh toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta đang tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự tôn kính đối với Người; đồng thời, đây cũng là dịp để chúng ta tiếp tục làm sâu sắc hơn cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; kiểm điểm lại việc học tập và làm theo Bác thời gian qua, tuyên truyền, phổ biến nội dung và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị và nhân dân An Giang. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp. Với tinh thần đó, tại Hội thảo này, chúng tôi đề nghị các nhà khoa học, các nhà quản lý, quý vị đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những vấn đề cơ bản sau:

1. Làm rõ những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và của nhân loại; Làm sâu sắc hơn nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, nêu bật nhân cách và phẩm chất cao quý, tấm gương đạo đức, phong cách của Người; Tiếp tục khẳng định giá trị to lớn và trường tồn của Di sản vô giá mà Người để lại cho Đảng ta, dân tộc ta. Ý nghĩa thực tiễn trên từng lĩnh vực (kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng).

2. Những cống hiến vĩ đại và sự tôn vinh của cộng đồng quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

3. Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

4. Phê phán các luận điệu xuyên tạc, chống đối Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân về lý tưởng, mục tiêu cao cả của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

5. Tình cảm và sự tôn vinh của Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và của đồng bào miền Nam, đồng bào An Giang đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

6. Kết quả nổi bật, những bài học kinh nghiệm quý báu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp, các ngành trong tỉnh.

7. An Giang vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

8. An Giang vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

9. An Giang đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống nhằm góp phần chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

10. Hiệu quả của công tác tuyên tuyền, vận động thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các tầng lớp nhân dân ở An Giang.

11. Tầm quan trọng và kết quả nổi bật của việc đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào dạy học ở các cơ sở giáo dục và trường học trong tỉnh.

12. Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc phát huy và quảng bá giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca cách mạng, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất Cộng sản, trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và luôn là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam. Tên tuổi và hình ảnh của Người vẫn sống mãi với non sông đất nước. Đảng, nhân dân, đất nước ta vô cùng tự hào và biết ơn vị Lãnh tụ suốt đời vì nước, vì dân. Hội thảo hôm nay là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân An Giang tiếp tục ghi tạc và tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, đây cũng là dịp để thế hệ hôm nay nhìn lại những công việc đã làm, những thành tích và cả những thiếu sót, những kinh nghiệm, những bài học để báo cáo với Bác, ôn lại một chặng đường đã qua để có thêm nghị lực, niềm tin tiếp bước trên con đường Bác Hồ đã chọn.

các tin khác