Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Đề dẫn tọa đàm khoa học: "Tự hào 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam"

02:55 14/01/2020

Sáng ngày 15-01-2020, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức tọa đàm khoa học "Tự hào 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam". Ban Biên tập xin trích toàn văn bài Đề dẫn tọa đàm khoa học của TS. Hồ Ngọc Trường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường phát biểu tại tọa đàm

 Trong không khí cả nước phấn khởi chào mừng năm mới 2020 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, hôm nay, chúng ta long trọng tổ chức buổi tọa đàm khoa học: Tự hào 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam- Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện; đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Thay mặt Ban tổ chức, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các vị đại biểu cùng toàn thể đồng chí, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa quý vị đại biểu !

            Chúng ta đều biết, cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều không thành công, vì thiếu một đường lối lãnh đạo đúng đắn.

            Trong bối cảnh ấy, Người thanh niên Nguyễn Ái Quốc với lòng yêu nước cháy bỏng, đã bôn ba khắp thế giới để tìm đường cứu nước, cứu dân và Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người khẳng định: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản". Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Người, ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam khi đó (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thảo luận và thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, đồng thời định kế hoạch lập Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Các văn kiện trên đã xác định nhiệm vụ cách mạng Việt Nam là đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai, lập ra Chính phủ của nhân dân, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, nhân dân được sống tự do, hạnh phúc.

            Với sự kiện lịch sử trọng đại này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức được thành lập. Từ đây cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đây là sự phát triển tất yếu của lịch sử, là kết quả của sự phát triển phong trào công nhân và phong trào yêu nước, kết hợp với chủ nghĩa Mác-Lênin được truyền bá vào Việt Nam.

            Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sỹ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc.

            Trong 90 năm qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, dù Đảng ta có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm, nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, cho nên Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

            Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong chặng đường 90 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

            Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Trong suốt chặng đường lịch sử 90 vẻ vang, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tích luỹ và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy:

            Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ có đi theo con đường cách mạng mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn thì cách mạng Việt Nam mới giành được thắng lợi trọn vẹn, đất nước ta mới thật sự được độc lập; dân tộc ta mới thật sự được tự do; nhân dân ta mới có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

            Đó là truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng. Trong mỗi giai đoạn, Đảng ta luôn thấm nhuần quan điểm chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam để xác định phương hướng, nhiệm vụ, phương pháp của cách mạng Việt Nam.

            Đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. Nhân dân ta đã nuôi dưỡng và bảo vệ Đảng từ những ngày đầu của cách mạng, hết lòng tin yêu Đảng, ủng hộ và ra sức phấn đấu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Sức mạnh vô tận của nhân dân làm nên sức mạnh vô địch của Đảng; nguồn gốc sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

            Đó là truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí. Trải qua những thử thách khắc nghiệt trong nhà tù đế quốc, trước lưỡi lê, họng súng của kẻ thù hay trên chiến trường lửa đạn, những người Cộng sản Việt Nam đã nêu những tấm gương sáng ngời về tinh thần đoàn kết gắn bó, thương yêu nhau; về tình đồng chí, đồng đội. Chính tình nghĩa Cộng sản đó đã gắn kết những người cách mạng Việt Nam thành một đội tiên phong gang thép được nhân dân tin yêu, bạn bè ngưỡng mộ, kẻ thù khiếp sợ; tạo thành sức mạnh để Đảng ta vượt qua mọi thử thách, hy sinh, giữ vững niềm tin và giương cao ngọn cờ lãnh đạo.

            Đó là truyền thống đoàn kết quốc tế thuỷ chung, trong sáng dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả. Đây là cơ sở vững chắc để Đảng ta hình thành và thực hiện thành công đường lối đối ngoại đúng đắn qua các thời kỳ, phát huy đến đỉnh cao sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đưa cách mạng Việt Nam liên tục phát triển.

            Những truyền thống quý báu của Đảng ta là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của giai cấp công nhân Việt Nam và giai cấp công nhân quốc tế trên một tầm cao mới của thời đại; là sức mạnh bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng; là kết quả của quá trình vun trồng, xây đắp bền bỉ, là sự hy sinh xương máu, phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, đảng viên.

            Kính thưa quý vị đại biểu!

            90 năm qua, dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng của nhân dân và dân tộc ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại và có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh toàn diện công cuộc Đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế.

Những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam 90 năm qua là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, là sự hy sinh phấn đấu bền bỉ của toàn dân, với sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc mà hạt nhân là liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức…Chúng ta càng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam đã một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Dựa trên học thuyết cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh được vận dụng và phát triển sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế Việt Nam, Đảng đã đề ra và không ngừng phát triển hoàn chỉnh Cương lĩnh, đường lối, dẫn dắt cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Kính thưa quý vị đại biểu !

Mùa xuân năm nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta long trọng tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: "Tự hào 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam". Đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên ôn lại và nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua. Qua đó, góp phần khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Với ý nghĩa cao đẹp đó, trong buổi tọa đàm hôm nay, Ban tổ chức rất mong các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, quý vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để trao đổi, làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận và  thực tiễn qua chặng đường 90 vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam như:

- Lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; những truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách mạng 90 năm qua của Đảng, nhất là 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.

- Đánh giá những kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các kỳ đại hội của Đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Những giá trị tạo nên truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 90 năm xây dựng và phát triển.

- Những bài học kinh nghiệm quý giá qua thực tiễn 90 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Công tác nghiên cứu, giáo dục, tuyên truyền lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  - Lịch sử và phương hướng.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, xây dựng và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Các lãnh tụ của Đảng trong quá trình lãnh đạo, xây dựng và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Quá trình hoạt động và những cống hiến của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tự hào truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh An Giang dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở An Giang hiện nay - thực trạng và những vấn đề đặt ra cần giải quyết,v.v..

Kính thưa quý vị đại biểu !

Với chủ đề có ý nghĩa thời sự sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, qua hơn một tháng triển khai kế hoạch tọa đàm, Ban tổ chức đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành, các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài địa phương. Chúng tôi vô cùng phấn khởi và vui mừng nhận được 61 tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, quý thầy cô, giáo của các học viện, trường, cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước. Đa số các bài tham luận đều có giá trị khoa học cao, thể hiện sự đầu tư công phu, nghiêm túc của các tác giả. Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian, Ban tổ chức chỉ chọn một số tham luận có tính chất đại diện để phát biểu. Ban Tổ chức xin chân thành cảm ơn tất cả các tác giả đã quan tâm gửi bài tham luận, các đại biểu tham dự và phát biểu tại buổi tọa đàm hôm nay.

Thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Thường trực tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp tốt của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các sở, ban, ngành, địa phương, các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ, công chức, viên chức đã đóng góp công sức, trí tuệ cho buổi tọa đàm hôm nay được diễn ra theo đúng kế hoạch.

Xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc! Chúc tọa đàm thành công tốt đẹp!

TS. Hồ Ngọc Trường - Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

các tin khác