Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Góp phần đưa hiến pháp 2013 vào cuộc sống

Sự cần thiết giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức ngày nay 07/12/2018 Vai trò của người dân trong cải cách thủ tục hành chính 07/12/2018 Một số vấn đề quan trọng cần biết về hệ thống Pháp luật Việt Nam hiện nay 07/12/2018 Một số điểm mới của bộ Luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 20/04/2018 Những điểm mới cần lưu ý của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 20/04/2018 Một số điểm mới của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 20/04/2018 Một số điểm mới của bộ Luật hình sự năm 2015 22/11/2017 Một số điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 16/05/2017 Luật trưng cầu ý dân – Món nợ nhà nước đã trả cho dân 16/05/2017 Đề cương giới thiệu nội dung cơ bản của Luật tổ chức chính quyền địa phương 16/05/2017 Đề cương giới thiệu Luật bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 16/05/2017 Giá trị của tư tưởng chính trị phương Tây thời cận đại trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay 16/05/2017 Một số điểm mới của bộ Luật hình sự 16/05/2017 Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 16/05/2017 Một số điểm mới của Luật tiếp cận thông tin 16/05/2017 Quyền con người, quyền công dân từ Hiến pháp 1992 đến Hiến pháp 2013 16/05/2017 Một số điểm mới của bộ Luật Dân sự 16/05/2017 LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN THỰC THI QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO CỦA CON NGƯỜI THEO QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP 2013 16/05/2017 Tìm hiểu một số điểm mới của Luật trẻ em 16/05/2017 XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THIẾT CHẾ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM QUA CÁC HIẾN PHÁP_ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 16/05/2017
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>