Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Bài viết chuyên đề

Vai trò của minh bạch hóa hoạt động chính quyền địa phương trong điều kiện hiện nay 29/04/2020 Tìm hiểu quyền bình đẳng cho phụ nữ qua Di chúc của Bác 20/04/2020 Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về đào tạo lý luận gắn với thực tiễn, học phải đi đôi với hành nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng hiện nay 20/04/2020 Những vấn đề đặt ra và giải pháp đối với công tác phát triển đảng viên ở nông thôn hiện nay 10/04/2020 Đổi mới phương pháp giảng dạy Trung cấp Lý luận Chính trị 12/03/2020 Sử dụng “Powerpoint” vào quá trình giảng dạy Lý luận Chính trị tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng 05/03/2020 Hồ Chí Minh phát triển sáng tạo lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc của chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam 20/02/2020 Quá trình Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường cách mạng vô sản 14/02/2020 Một số quy định pháp luật liên quan đến tiền ảo 08/01/2020 Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 08/01/2020 Góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 02/12/2019 Một số phương pháp tổ chức phong trào thi đua đạt hiệu quả cao trong giai đoạn hiện nay 02/12/2019 Những nghiên cứu về Vương quốc Phù Nam và văn hóa Óc Eo 02/12/2019 Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng trong điều kiện hiện nay 02/12/2019 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về liên minh công - nông - trí thức trong giai đoạn hiện nay 02/12/2019 Vai trò người giảng viên Lý luận Chính trị ở các Trường Chính trị hiện nay 22/11/2019 Những e ngại và cách khắc phục khi áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực 18/11/2019 Lợi ích của phương pháp giảng dạy tích cực 18/11/2019 Sự thống nhất lợi ích tập thể với lợi ích cá nhân theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 18/11/2019 Một số kết quả đảm bảo chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh An Giang trong thời gian qua 18/11/2019 Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ trong sự nghiệp đổi mới hiện nay 12/11/2019 Những đóng góp của Hồ Chí Minh về con đường cách mạng vô sản 12/11/2019 Một số vấn đề về 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 12/11/2019 Một số vấn đề về Quản lý Kinh tế ở huyện Chợ Mới 12/11/2019 Một vài cảm nghĩ về nghề dạy học nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 07/11/2019 Một số vấn đề về công tác Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh 06/11/2019 Vấn đề bản chất và chức năng của nhà nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh 11/10/2019 Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến giáo dục việt nam hiện nay 11/10/2019 Phát huy vai trò của thanh niên trong đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay 08/10/2019 Một số vấn đề về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa và hội nhập 08/10/2019