Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Bài viết chuyên đề

Những e ngại và cách khắc phục khi áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực 12/11/2019 Lợi ích của phương pháp giảng dạy tích cực 12/11/2019 Sự thống nhất lợi ích tập thể với lợi ích cá nhân theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 12/11/2019 Một số kết quả đảm bảo chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh An Giang trong thời gian qua 12/11/2019 Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ trong sự nghiệp đổi mới hiện nay 12/11/2019 Những đóng góp của Hồ Chí Minh về con đường cách mạng vô sản 12/11/2019 Một số vấn đề về 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 12/11/2019 Một số vấn đề về Quản lý Kinh tế ở huyện Chợ Mới 12/11/2019 Một vài cảm nghĩ về nghề dạy học nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 12/11/2019 Một số vấn đề về công tác Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh 12/11/2019 Vấn đề bản chất và chức năng của nhà nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh 12/11/2019 Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến giáo dục việt nam hiện nay 12/11/2019 Phát huy vai trò của thanh niên trong đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay 12/11/2019 Một số vấn đề về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa và hội nhập 12/11/2019 Một vài suy nghĩ về mô hình kiêm nhiệm của Chủ tịch mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã hiện nay 12/11/2019 Một số cải cách thủ tục hành chính trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng 12/11/2019 Ký ức người thầy đầu tiên 12/11/2019 Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của thế hệ trẻ 12/11/2019 Ý nghĩa của công tác dạy học nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 12/11/2019 Để thực hiện tốt mô hình “Dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh 12/11/2019 Một số nội dung cơ bản và điểm mới của luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 12/11/2019 Vai trò của nhà nước trong tiến trình hội nhập quốc tế ở Nhật Bản 12/11/2019 Quan niệm Của Rousseau Về các loại hình Chính Phủ 12/11/2019 Ý nghĩa của công tác dạy học nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 12/11/2019 Xây dựng phiếu phản hồi từ người học ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 12/11/2019
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>