Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Bài viết chuyên đề

Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 19/05/2021 Quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc từ Đại hội VI đến nay 10/05/2021 Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân thắng lợi 27/01/2021 Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 18/01/2021 Một số điểm mới của Bộ luật lao động năm 2019 04/01/2021 Tự hào về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2020 Hiệu quả thảo luận thông qua việc xây dựng câu hỏi cho chuyên đề kỹ năng thu thập thông tin và xử lý thông tin chương trình chuyên viên 16/12/2020 Những sai phạm, chế tài và biện pháp khắc phục trong quản lý ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã 26/11/2020 Tính tất yếu của việc nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước đối với tôn giáo ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 25/11/2020 Thiết chế Thanh tra Nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 23/11/2020 Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - một tầm cao tư tưởng và phương pháp lãnh đạo của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 20/11/2020 Quan điểm, chủ trương của đảng về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc qua các thời kỳ 17/11/2020 Quá trình phát triển hoạt động của Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang 13/11/2020 Một số kết quả đổi mới về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã ở tỉnh An Giang 06/11/2020 Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang trong thời gian tới 30/10/2020 Bí thư đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã ở An Giang - thực trạng và giải pháp 23/10/2020 Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 - giá trị trường tồn soi sáng con đường Cách mạng Việt Nam 01/09/2020 Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trẻ tại Trường Chính trị hiện nay 03/08/2020 Phát huy việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay 27/07/2020 Những quy định mới về viết hoa trong văn bản hành chính 20/07/2020 Phát huy tính tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện ở cán bộ, đảng viên giai đoạn hiện nay 22/06/2020 Khai thác giá trị văn hóa của người Khmer Tri Tôn vào hoạt động du lịch 16/06/2020 Mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, từ thực tiễn tỉnh An Giang 04/06/2020 Bác Hồ với việc chăm lo và giáo dục thiếu niên, nhi đồng 02/06/2020 Chăm lo, giáo dục trẻ em là một trong những nhiệm vụ của công tác Dân vận hiện nay 26/05/2020 Vận dụng quan điểm của Lênin về “nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với Đoàn viên Thanh niên tỉnh An Giang hiện nay 20/05/2020 Cách mạng là sáng tạo 20/05/2020 Chiến thắng Điện Biên Phủ - chiến thắng của sức mạnh đoàn kết 04/05/2020 Nâng cao chất lượng giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trong giai đoạn hiện nay 01/05/2020 Nâng cao hiệu quả công tác vận động nông dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở tỉnh An Giang hiện nay 30/04/2020