Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Bài viết chuyên đề

An giang tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” trong tình hình mới hiện nay 06/12/2021 Suy nghĩ về giảng dạy và học tập trực tuyến ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng 02/12/2021 Góp phần tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” 28/11/2021 Góp phần tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “ý chí tự lực tự cường” 25/11/2021 Quan điểm của Đảng về vai trò các thành phần kinh tế ở nước ta từ Đại hội VI đến Đại hội XIII 09/11/2021 Cập nhật Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy phần Triết học về “những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử” 30/09/2021 Nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng Đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 và một số điểm mới bổ sung trong cương lĩnh năm 2011 06/08/2021 Trường Chính trị Tôn Đức Thắng An Giang triển khai có chất lượng, hiệu quả chương trình, giáo trình Trung Cấp Lý luận Chính trị 29/06/2021 Một số vấn đề về mô hình chế độ xã hội Việt Nam hiện nay trong tầm nhìn thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh 03/06/2021 Quá trình đổi mới nhận thức của Đảng ta trong việc giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất qua các kỳ Đại hội 24/05/2021 Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 19/05/2021 Quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc từ Đại hội VI đến nay 10/05/2021 Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân thắng lợi 27/01/2021 Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 18/01/2021 Một số điểm mới của Bộ luật lao động năm 2019 04/01/2021 Tự hào về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2020 Hiệu quả thảo luận thông qua việc xây dựng câu hỏi cho chuyên đề kỹ năng thu thập thông tin và xử lý thông tin chương trình chuyên viên 16/12/2020 Những sai phạm, chế tài và biện pháp khắc phục trong quản lý ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã 26/11/2020 Tính tất yếu của việc nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước đối với tôn giáo ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 25/11/2020 Thiết chế Thanh tra Nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 23/11/2020 Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - một tầm cao tư tưởng và phương pháp lãnh đạo của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 20/11/2020 Quan điểm, chủ trương của đảng về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc qua các thời kỳ 17/11/2020 Quá trình phát triển hoạt động của Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang 13/11/2020 Một số kết quả đổi mới về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã ở tỉnh An Giang 06/11/2020 Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang trong thời gian tới 30/10/2020 Bí thư đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã ở An Giang - thực trạng và giải pháp 23/10/2020 Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 - giá trị trường tồn soi sáng con đường Cách mạng Việt Nam 01/09/2020 Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trẻ tại Trường Chính trị hiện nay 03/08/2020 Phát huy việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay 27/07/2020 Những quy định mới về viết hoa trong văn bản hành chính 20/07/2020